Iluminación exterior

A iluminación exterior inclúe toda instalación de iluminación de titularidade pública ou privada cuxo fluxo luminoso se proxecte sobre un espazo aberto (estrada, rúa, parque, ornamental, etc.) de uso público. Estas instalacións totalizan uns 8.849.839 puntos de luz que, cunha potencia media de 156 W, representa un consumo de electricidade de 5.296 GWh/ano para o conxunto de España. (Ver documento adxunto relativo ao inventario, consumo e potencial de aforro da iluminación exterior municipal en España).

O número de instalacións e o seu consumo eléctrico creceu nestas últimas décadas, coligado ao desenvolvemento urbanístico dos nosos municipios, pero, nestes momentos, as instalacións de iluminación exterior están a experimentar avances tecnolóxicos e lexislativos que marcarán un punto de inflexión no tendencial do seu consumo. Así, a promulgación do Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior (RD 1890/2008), xunto coa irrupción da tecnoloxía LED e a admisión da contratación de empresas de servizos enerxéticos por parte das administracións públicas, son feitos destes últimos anos que cambiarán previsiblemente as instalacións que hoxe coñecemos na iluminación dos nosos municipios e estradas.

As experiencias piloto levadas a cabo polo IDAE nos concellos de Alcorcón e Soto del Real para adecuar as súas instalacións de iluminación exterior aos preceptos do REEIAE a través de ESE, e as liñas de financiamento postas en funcionamento cos programas de axudas do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética e do JESSICA FIDAE, permitiron pór de manifesto o elevado potencial de aforro no consumo eléctrico que ten este tipo de instalacións, sendo os principais campos de actuación a redución duns elevados niveis de iluminación –máxime en altas horas da noite–; a mellora da calidade das luminarias existentes por outras máis eficientes e que reduzan a súa emisión de luz cara a outros espazos alleos ao obxecto da iluminación (contaminación lumínica); e a implantación de sistemas de regulación e control de acesos e apagados da instalación e para a redución do seu fluxo en horarios de madrugada. Ademais, este potencial de aforro en termos económicos permite, na maioría dos casos, efectuar os investimentos cun período de retorno simple inferior aos 6 anos, o que resulta idóneo para o negocio das empresas de servizos enerxéticos (ESE).

Após análise da documentación que nos achegaron distintos concellos coas súas propostas de reforma para un conxunto de máis de 700.000 puntos de luz existentes nos seus municipios, máis do 97% dos casos contemplan a substitución de lámpadas de descarga por tecnoloxía LED, incluíndose no alcance da reforma a regulación de acesos e/ou de fluxos de luz horaria. Con iso, a principal consecuencia enerxética representa un aforro medio dun 65% anual no consumo de electricidade, pola variación da potencia dos novos puntos de luz, que descende dunha media de 164 a 58 W/PL, ao que habería que engadir o aforro adicional dos sistemas de regulación de fluxos cos que a maioría das instalacións están a ser equipadas, o que proporcionará un valor engadido ao mencionado aforro final.

O Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban, entre outras, medidas para reforzar a protección dos consumidores de enerxía, introduce no seu anexo I a modificación da ITC-EA-01 do Real decreto 1890/2008 polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior e as súas Instrucións Técnicas complementarias EA-01 a EA-07, co fin de contemplar as novas tecnoloxías de iluminación non contempladas no ano 2008, incrementar a demanda de eficiencia enerxética nas instalacións de iluminación exterior e facer a etiqueta enerxética. visibles para os cidadáns, promovendo a eficiencia enerxética, dado que é necesaria a súa exposición ao exterior.

  Guías Técnicas y documentos de interés

 

Relación de Anexos a los pliegos

Documento Word

Guía técnica de la smart city desde el alumbrado exterior (Marzo/2024)

 
Guía técnica de la smart city desde el alumbrado exterior Descargue el PDF aquí

Iluminación LED exterior. Guía práctica: diseño y criterios de compra (PremiumLight Pro, proyecto financiado por programa H2020-UE)

 
Iluminación LED exterior. Guía práctica: diseño y criterios de compra Descargue el PDF aquí

Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior (Noviembre/2022)

 
Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior Descargue el PDF aquí

Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público exterior (Abril/2018)

 
Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público exterior Descargue el PDF aquí

Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del alumbrado exterior municipal en España 2017 

 
Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del alumbrado  exterior municipal en España (2017) Descargue el PDF aquí

Iluminando las ciudades. Publicación Comisión Europea (Junio/2013)

 
Iluminando las ciudades. Publicación Comisión Europea Descargue el PDF aquí

Proyecto Duero Douro de reforma del alumbrado de 155 ayuntamientos y pedanías

 
Proyecto Duero Douro de reforma del alumbrado de 155 ayuntamientos y pedanías Descargue el PDF aquí

Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Alumbrado público (Marzo/2001)

 
Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Alumbrado público Descargue el PDF aquí
no-alt