Mapa de Calor de España
Ferramenta que identifica as demandas de calor e frío no noso país, así como as instalacións existentes que poden xerar calor e frío residuais, incluídas as que utilizan enerxías renovables.

O IDAE lanzou o Mapa de Calor. Esta ferramenta permite localizar no mapa de España as demandas estimadas de calor e frío dos consumidores en todos os sectores de actividade, así como as instalacións que poden xerar calor ou frío residual, incluídas as que utilizan enerxía de fontes renovables.

Grazas a esta información, as Administracións responsables da política enerxética a nivel nacional, autonómico e local, e promotoras de proxectos enerxéticos, poden identificar áreas con potencial técnico para levar a cabo proxectos eficientes de calefacción e refrixeración.

O mapa térmico forma parte das obrigas que o artigo 14 da Directiva 2012/27/UE sobre Eficiencia Enerxética, no seu anexo VIII, establece para que os Estados membros realicen unha avaliación do posible uso dos sistemas de calefacción e refrixeración eficiente, de acordo co co Regulamento Delegado 2019/826. No caso de que esta avaliación determine a existencia de potencial, cuxas vantaxes superen os seus custos, os Estados deberán adoptar as medidas necesarias para levar a cabo infraestruturas eficientes de calefacción e refrixeración utilizando calor residual e enerxía procedente de fontes renovables.

Deste xeito, o mapa inclúe:

a) As zonas de demanda de calefacción e refrixeración, segundo criterios coherentes para centrarse nas zonas de densidade enerxética dos concellos,

b) Instalacións existentes e previstas que poidan xerar calor ou frío residuais:

  • Instalacións térmicas para a xeración de enerxía térmica superior a 50 MW
  • Instalacións de coxeración con potencia térmica superior a 20 MW
  • Plantas de incineración de residuos
  • Instalacións que utilicen fontes de enerxía renovables con potencia térmica superior a 20 MW
  • Instalacións industriais con potencia térmica superior a 20 MW

c) Redes de calefacción e refrixeración existentes e previstas.

Coñecer con exactitude as demandas de enerxía térmica dos distintos consumidores permítenos dimensionar adecuadamente os proxectos a desenvolver para aproveitar os recursos dispoñibles e obter os maiores beneficios económicos e ambientais.

Polo tanto, avanzar no desenvolvemento do potencial de calefacción e refrixeración eficiente servirá para reducir a nosa dependencia enerxética xa que reducirá significativamente a demanda de combustibles fósiles ao valorar a calor residual que, doutro xeito, non se utilizaría para cubrir as demandas de calefacción e refrixeración. económicamente xustificable.

Cómpre sinalar que os datos empregados para elaborar esta ferramenta son o resultado de determinadas estimacións e hipóteses, xa que non existen datos estatísticos específicos sobre a demanda de calefacción e refrixeración no noso país. Polo tanto, a utilización do mapa térmico non impide a realización de estudos complementarios naquelas áreas onde se estuda a realización de determinados proxectos enerxéticos.

Ilustrativa Mapa de...

Ilustrativa Mapa de Calor de España