Estudos, informes e estadísticas
Balances energéticos
Balances enerxéticos

Balances enerxéticos (1990-2021)

Balances enerxéticos da enerxía primaria e final sectorizadas en miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep). Detállanse un total de 69 tipos de enerxía e 128 fluxos e/ou sectores enerxéticos. Serie histórica de 1990 a 2021.

Balances energéticos anuales (Balances enerxéticos anuais)

Metodología Balance energético anual (Metodoloxía Balance enerxético anual)

 

Detalle de consumos do Sector Servizos (2019)
Consumos enerxéticos por ramas do sector servizos e fontes enerxéticas expresados en unidades enerxéticas.

Consumo por usos e enerxías do sector Residencial (2010-2021) 
Consumos para o sector residencial, por usos e fontes enerxéticas expresados en unidades enerxéticas.

 

 

Estadísticas de bombas de calor (2014 – 2021)

Estadísticas de bombas de calor por zonas climáticas, tipos de bombas de calor y sectores. La información publicada se refiere al parque, potencia y producción térmica, horas de funcionamiento y SPF (Factor de rendimiento estacional) de las bombas de calor.

Poderes caloríficos
Poderes caloríficos e contidos enerxéticos de diferentes produtos utilizados na elaboración de estatísticas e balances enerxéticos.

Indicadores energéticos
Indicadores energét...

Indicadores energéticos

Os indicadores enerxéticos relacionan o consumo de enerxía e a actividade económica ou produtiva responsable dese consumo. Inclúense a continuación tres enlaces de indicadores con diferente nivel de desagregación sectorial e temporal.

Intensidades enerxéticas (2020)  
Inclúe a evolución de indicadores de intensidade enerxética nos principais sectores de consumo en España e países da nosa contorna.

Indicadores de detalle (2020) 
Comparativa de indicadores específicos por sectores, ramas, usos e fontes enerxéticas. Inclúe nalgúns casos axustes (paridade de poder de compra; clima e estrutura), así como descomposición das variacións de intensidade segundo diferentes efectos. 

 

Informes
Informes

Informe estadístico de enerxías renovables 2021 

Inclúe información actualizada a febreiro de 2023 sobre enerxía bruta dispoñible, consumo final de enerxía, enerxía eléctrica e capacidades de produción con enerxías renovables para o ano 2021. Ademais, a situación no
Comunidades Autónomas, así como a evolución histórica dende o ano 2000 en termos de enerxía eléctrica, superficie solar instalada e capacidade de produción de biocombustibles.

Informe Sintético de Indicadores de Eficiencia Enerxética (2020)  
Inclúe unha selección de indicadores de eficiencia enerxética nos diversos sectores de actividade socio-económica. 

Incluye una selección de parámetros e indicadores de interés para el análisis de la eficiencia energética tanto a nivel global como a nivel de los principales sectores de actividad socioeconómica.

Precios energéticos
Precios energéticos

Importes asociados ás tarifas aplicables ao consumo de gas e electricidade (prezos regulados), prezos de venda de combustibles e carburantes derivados do petróleo e prezos de venda de biomasa para usos térmicos.

Tarifas reguladas (07/2023) (Corrección de erratas segundo BOE nº 155 do 30 de xuño)

Tarifas reguladas (04/2023) (Revisión de errata en el coste de materia prima para la TUR de gas natural)

Combustibles y carburantes (08/2023)

Combustibles y carburantes (072023)

Combustibles y carburantes (06/2023) (Corrección errata en los precios del GLP envasado)

Estudios e informes
Estudios e informes

 

Estudo sobre hábitos e actitudes dos non usuarios habituais respecto do transporte público urbano colectivo

O estudo, realizado durante o ano 2016 a través dun Convenio Marco de colaboración entre a Asociación de Empresas Xestoras do Transporte Urbanos Colectivos (ATUC) e o IDAE, identificou, para un conxunto de cidades de máis de 100.000 habitantes e para o grupo dos usuarios non habituais do transporte público urbano colectivo, os principais hábitos de mobilidade e o potencial deste grupo de poboación para convertérense en usuarios habituais do transporte público da súa cidade.

Síntese do Estudo do Parque de Bombas de Calor en España

Síntese do estudo realizado polo IDAE no ano 2014 estimando e caracterizando o parque de bombas de calor española de acordo ao establecido pola Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables. O informe presenta os principais resultados do estudo segmentados por tres zonas climáticas (Atlántico-Norte, Continental e Mediterránea) e catro sectores de uso final (residencial, industria, comercio-servizos e actividades anexas ao transporte).  

Ciudad sostenible

Ses (Seguimentos enerxéticos sectoriais) Traballos de investigación sobre o consumo final nos sectores de Industria, Transporte, Servizos e Residencial, levados a cabo polo IDAE en cooperación con empresas e asociacións profesionais. O seu obxectivo é contribuír ao coñecemento sobre o consumo de enerxía e as súas variables explicativas en sectores relevantes profundando no nivel de desagregación dos balances enerxéticos. 
Resumo SES realizados (ata 2011)

ODYSSEE-MURE Proyecto de indicadores y medidas de eficiencia energética, apoyado por la Comisión Europea a través del Programa H2020. Integra una red compuesta por 36 organismos de 31 países europeos, mayoritariamente agencias de energía. España participa a través del IDAE desde 1996. Los objetivos principales del proyecto son el seguimiento comparativo del progreso de los Estados miembros y de la UE en materia de eficiencia energética mediante el uso de indicadores energéticos y la evaluación de medidas de eficiencia energética. Para ello, el proyecto se sustenta en dos Bases de Datos correspondientes a indicadores (ODYSSEE) y a medidas (MURE) de eficiencia energética, en base a las cuales se han desarrollado una serie de herramientas analíticas que  en conjunto facilitan el análisis y seguimiento de las políticas de eficiencia a nivel de la UE.

Web proyecto ODYSSEE-MURE

Informes nacionales: 

España

Otros países

Otros enlaces de interés:

“Policy briefs” o informes sintéticos de análisis de la eficiencia energética a nivel general y sectorial (edificios, transporte, industria)

Rehabilitación energética de los edificios en España y la UE. Experiencia adquirida y principales recomendaciones 

Herramientas analíticas de eficiencia energética

 

MESH

MESH Manual estatístico sobre o consumo de enerxía no sector residencial. Proxecto coordinado polo IDAE, finalizado en decembro de 2013 e levado a cabo co apoio da EUROSTAT e coa colaboración especial de representantes da Austria, Holanda, Reino Unido e Eslovenia. O obxectivo do traballo, ademais de profundar na análise do consumo por usos e servizos, é mellorar o coñecemento das prácticas estatísticas relativas ao sector residencial entre os Estados membros e facilitar unha maior homoxeneidade metodolóxica e de recompilación de datos entre países.

Manual estatístico

Web de Eurostat

 

 

SPAHOUSEC 

Comienza el estudio SPAHOUSEC III (29/03/2021)

El IDAE acaba de iniciar el estudio SPAHOUSEC III dirigido al análisis del consumo energético de los hogares españoles. Este proyecto dará respuesta a los requerimientos estadísticos establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2146 de la Comisión, por el cual se insta a los Estados Miembros a disponer de información desagregada sobre consumos por usos en el sector residencial. 

Para ello es necesario recopilar datos de consumo energético en una muestra de hogares a lo largo de 2021. Con tal fin, el IDAE ha contratado, a través de sendos concursos públicos, a las empresas COTESA y SERTOGAL – CONECTINO, que se encargarán de la elaboración de dicho panel y de las mediciones de consumos eléctricos, respectivamente.

Toda la información recopilada y facilitada por lo hogares estará sometida a secreto estadístico de acuerdo con la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP) y se encontrará también amparada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD), garantizándole que su información estará convenientemente anonimizada y que será utilizada únicamente con fines estadísticos para obtener resultados agrupados a nivel nacional. Los resultados agregados del estudio estarán disponibles en la página Web del IDAE.

Carta del Director General a los panelistas del SPAHOUSEC III

Si voluntariamente quiere colaborar en el estudio SPAHOUSEC III, puede hacerlo a través del formulario de contacto que encontrará en este enlace

SPAHOUSEC I. Desenvolvido polo IDAE durante 2010 e 2011, o estudo Spahousec permitiu coñecer en detalle e analizar o consumo de enerxía nos máis de 17 millóns de lares de España. O informe inclúe a desagregación por usos e fontes enerxéticas, así como as características do equipamento por tipos de vivenda, a nivel nacional e por zonas climáticas representativas.

Resumo de Información básica

Informe final

En conformidad con los requerimientos exigidos por el Reglamento (UE) n.0 431/2014 de la Comisión entre los años 2016 y 2018 se ha realizado un nuevo estudio que complementa al estudio SPAHOUSEC, el estudio SPAHOUSEC II, dirigido a profundizar y a actualizar el conocimiento disponible del sector residencial, tiene como objetivo principal la determinación de los consumos térmicos de los hogares españoles que disponen de sistemas de calefacción individual basados en gas natural en sus primeras residencias o viviendas principales.

El estudio SPAHOUSEC II incluye una serie de particularidades que lo diferencian del anterior proyecto, siendo la diferencia principal la medición in situ de los consumos de gas natural en servicios de calefacción. El estudio ha permitido además profundizar en el conocimiento sobre la disponibilidad y el comportamiento asociado al equipamiento de los hogares dotados de sistemas individuales de calefacción

Estudio SPAHOUSEC II

 

Vehículos eficientes

Vehículos eficientes A Directiva 2009/33/EC para a promoción de vehículos limpos e enerxeticamente eficientes internaliza os impactos sobre consumo de enerxía e emisións contaminantes na adquisición de vehículos por parte das entidades que prestan servizos públicos.. En España, a Directiva foi trasposta a lexislación nacional a través dos artigos 105 e 106 e a disposición adicional sexta da Lei de Economía Sustentable. O proxecto europeo “Clean Fleets” está a ser desenvolvido no marco do programa IEE para apoiar a administracións e operadores na aplicación da Directiva. Inclúe recomendacións e estudos de caso de cidades europeas.

Directiva 2009/33/EC

Web Clean fleets

 

 

Propulsantes alternativos La Directiva 2014/94 / UE establece los requisitos mínimos para la creación de una infraestructura para los propulsantes alternativos. La implementación se hará mediante los marcos de acción nacionales de los Estados miembros, así como mediante la regulación de las especificaciones técnicas comunes sobre los puntos de recarga y de abastecimiento de estos propulsantes.


 

A Directiva 2014/94 / UE foi transportada ao ordenamento xurídico nacional mediante a aprobación do Marco de Acción Nacional para enerxías alternativas no transporte (MAN) e do Real decreto 639/2016, do 9 de decembro, sobre a infraestrutura de combustibles alternativos.

O seguinte é un resumo da situación española en relación coa Directiva 2014/94 / UE, así como as ligazóns aos documentos mencionados.

Directiva 2014/94/UE 

Directiva 2014/94/UE, cara a un transporte máis sostible e eficiente na UE: Síntese e el caso español

Marco de Acción Nacional Español para a enerxía alternativa no transporte

Real Decreto 639/2016

 

Estado actual de la movilidad alternativa La situación actual de la movilidad asociada a los vehículos eléctricos y a otros propulsantes alternativos en cuanto a flotas e infraestructuras en España y otros países se puede consultar a través de los siguientes enlaces:

Mapa de vehículos y estaciones de repostaje según combustibles alternativos en España y en la Unión Europea

Panorámica global sobre la movilidad eléctrica nivel mundial

Transporte y movilidad sostenible: una oportunidad para España

Ciudades inteligent...

Ciudades inteligentes

Cidades intelixentes Os problemas de sustentabilidade das cidades actuais e, máis especificamente, dos seus sistemas enerxéticos, veñen sendo abordados durante os últimos anos no ámbito da UE baixo o epígrafe común de “Smart City”. Os seguintes documentos describen o panorama asociado a este concepto en España e en países da nosa contorna e informan sobre as principais tecnoloxías involucradas e o seu posible desenvolvemento na contorna urbana do noso país.

Mapa tecnolóxico  

Folla de ruta

 

Calor e frío renovable Mapas descritivos de tres tecnoloxías de xeración térmica a partir de tres fontes renovables, solar térmica, xeotermia e biomasa, con vistas á súa utilización no sector da edificación e en contornas urbanas principalmente. Estado da arte, iniciativas e entidades promotoras, barreiras e proxeccións de mercado esperadas.

Solar Térmica

Xeotermia  

Biomasa


Auga e enerxía Análise da interdependencia entre auga e enerxía no noso país e do papel que a ciencia e a tecnoloxía pode ter na redución da enerxía consumida no ciclo da auga. Estimación do consumo enerxético en desalinización e depuración urbana. Tendencias tecnolóxicas. 

Estudo sector da auga