Cualificación Enerxética de Edificios

Os requisitos relacionados coa certificación enerxética dos edificios establecidos na Directiva 2002/91 / CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de decembro de 2002, foron transpuestos no Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro, mediante o cal Aprobouse un procedemento básico para a certificación de eficiencia enerxética dos novos edificios.

Posteriormente, a Directiva 2002/91 / CE do Parlamento Europeo e do Consello de 16 de decembro de 2002 foi modificada pola Directiva 2010/31 / UE do Parlamento Europeo e do Consello de 19 de maio de 2010 relativa á eficiencia enerxética dos edificios, circunstancia que obrigou a transponer de novo ao ordenamento xurídico español as modificacións que introduce respecto da Directiva modificada.

Aínda que esta transposición podería realizarse a través dunha nova disposición que modificou o Real Decreto 47/2007, do 19 de xaneiro, e que ao mesmo tempo completa a transposición contemplando os edificios existentes, parece pertinente que se realice a través dunha única disposición que consolide o valido do estándar de 2007, derrogalo e completa-lo, incorporando as novidades da nova directiva e ampliando o seu alcance a todos os edificios, incluídos os existentes.

En consecuencia, este real decreto transpón parcialmente a Directiva 2010/31 / UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de maio de 2010, relativa á certificación de eficiencia enerxética dos edificios, que consolida o Real Decreto 47/2007 , do 19 de xaneiro, coa incorporación do Procedemento Básico para a certificación de eficiencia enerxética dos edificios existentes.

Este  Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios, entrou en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado n.º 89 (13 / 04/2013), a súa solicitude será voluntaria ata o 1 de xuño de 2013. A partir dese momento, a presentación ou posta a disposición dos compradores ou arrendatarios do certificado de eficiencia enerxética de todo ou parte dun edificio, segundo correspondente, será necesaria para os contratos de compra ou arrendamento celebrados a partir da dita data.

Segundo a Disposición Transitoria primeira deste Real Decreto, a presentación ou posta a disposición dos compradores ou arrendatarios do certificado de eficiencia enerxética da totalidade ou parte dun edificio, segundo corresponda, será esixible para os contratos de compra-venda ou arrendamento celebrados a partir de dita data (1 de xuño de 2013).

Neste certificado, e mediante unha etiqueta de eficiencia enerxética, asígnase a cada edificio unha Clase Enerxética de eficiencia, que variará desde a clase A –para os enerxeticamente máis eficientes– á clase G –para os menos eficientes–.

Doutra banda, e como o seu propio nome indica, o citado RD 235/2013 establece o procedemento básico para a certificación de eficiencia enerxética de edificios. Este procedemento será desenvolvido polo órgano competente nesta materia da Comunidade Autónoma correspondente, encargado tamén do rexistro das certificacións no seu ámbito territorial, o control externo e a inspección. 

Pode consultar a información relativa á súa Comunidade Autónoma a través do organismo de contacto designado pola mesma. Máis información en MITECO 

 

ACTUALIZACIÓN DOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA

Tal como se indica na páxina oficial de certificación enerxética de edificios:

Está a ser efectuada unha actualización das ferramentas de certificación enerxética, que en ningún caso afectará ao manexo das mesmas, e si ao mecanismo interno do cálculo da cualificación enerxética.

Neste sentido publicouse unha nota informativa na páxina oficial que aclara os cambios que se produciron e as consideracións necesarias para este período transitorio, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo.

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE AS EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS:  

O IDAE INFORMA que non realiza ningunha homologación, acreditación ou recoñecemento sobre ningunha empresa, entidade, persoa física ou xurídica con respecto á certificación de eficiencia enerxética.

 

A utilización do nome do IDAE, do seu logo ou de calquera dos seus símbolos que o representan de forma fraudulenta e sen consentimento do IDAE da lugar a un delito de falsidade na calidade dos produtos ou servizos que se ofertan no mercado, e serán perseguidos e denunciados ante a autoridade competente. 

 

no-alt
no-alt
no-alt
Galician