Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

"Una manera de hacer Europa"

Logotipo UE

O Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

O Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética (FNEE), constituído pola Lei 18/2014, do 15 de outubro, ten por obxecto financiar iniciativas nacionais de eficiencia enerxética, en cumprimento do artigo 20 da Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, modificada pola Directiva (UE) 2018/2002.

Adscrito ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Secretaría de Estado de Enerxía, está xestionado polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), segundo o establecido no artigo 73 da Lei 18/2014, posteriormente modificada por Real Decreto lei 23/2020, do 23 de xuño.

Os recursos da FNEE dedícanse ao financiamento de mecanismos de apoio económico e financeiro, asistencia técnica, formación, información ou outras medidas co fin de incrementar a eficiencia enerxética en diferentes sectores, de forma que contribúan no seu conxunto á consecución do obxectivo nacional. aforro enerxético previsto no artigo 7 da Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, modificada pola Directiva (UE) 2018/2002.

Obxectivo nacional de aforro enerxético segundo a Directiva de eficiencia enerxética da Unión Europea

Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, sobre eficiencia enerxética, pola que se modifican as Directivas 2009/125/CE e 2010/30/UE, e pola que se derrogan as Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE, creou un marco común para promover a eficiencia enerxética na Unión e establece accións específicas co fin de conseguir un aforro enerxético acumulado significativo no período 2014-2020.

O artigo 7 da anterior Directiva establecía a obriga de xustificar, por parte de cada Estado membro, unha cantidade de aforro enerxético acumulado para o período 2014-2020, que para España era de 15.979 ktep.

Unha vez finalizado o período 2014-2020, a Directiva 2012/27/UE foi modificada pola Directiva (UE) 2018/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro, pola que se define un novo obxectivo de aforro para cada Estado membro, para o ano 2021. -Período 2030, sendo o novo obxectivo de España establecido para o novo período 36.809 ktep.
 

Mecanismo de funcionamento do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

A Directiva de eficiencia enerxética establece que os Estados membros poden acadar a cantidade de aforro enerxético necesario establecendo un sistema de obrigas de eficiencia enerxética de acordo co seu artigo 7 bis ou adoptando medidas de actuación alternativas de acordo co artigo 7 ter. Ademais, os Estados membros poden combinar un sistema de obrigas de eficiencia enerxética con medidas políticas alternativas.

Con base en criterios obxectivos e non discriminatorios, os Estados membros designarán os obrigados entre os distribuidores de enerxía, as empresas de venda polo miúdo de enerxía e os distribuidores ou minoristas de combustibles de transporte que operen no seu territorio. O importe do aforro enerxético necesario para cumprir coa obriga será obtido polos obrigados entre os clientes finais, designados polos Estados membros, independentemente do cálculo realizado de conformidade co artigo 7, apartado 1, ou, se así o decide Os Estados membros, mediante aforros certificados doutras partes, segundo o descrito no número 6, letra a), do dito artigo 7.

Como consecuencia dos parágrafos anteriores, a Lei 18/2014, do 15 de outubro, modificada polo Real decreto lei 23/2020, do 23 de xuño, crea o sistema nacional de obrigas de eficiencia enerxética, en virtude do cal se lle asignará empresas comercializadoras de electricidade, operadores por xunto de produtos petrolíferos e operadores por xunto de gas licuado de petróleo, en diante, suxeitos obrigados do sistema de obrigas, unha cota nacional anual de aforro enerxético, denominada obrigas de aforro.

O obxectivo anual de aforro enerxético, as cotas ou obrigas de aforro correspondentes a cada un dos suxeitos obrigados e a súa equivalencia económica fixaranse anualmente por orde do conselleiro de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, previo acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. . O obxectivo anual de aforro enerxético de cada entidade obrigada calcularase multiplicando as vendas de enerxía correspondentes a cada un dos citados suxeitos no ano n-2 (sendo n o ano de referencia da obriga), polo resultado de dividir o aforro medio anual obxectivo. para o período 2015-2020, dividido polo volume medio anual de vendas de todas as entidades reguladas consideradas nas correspondentes ordes ministeriais publicadas polas que se establecen as obrigas de achega económica ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética no dito período, multiplicado por un factor, que poderá variar ao longo do período. período 2021-2030, co fin de acadar o obxectivo final de aforro enerxético establecido no artigo 7 da Directiva 2012/27/UE, modificada pola Directiva (UE) 2018/2002, no período 2021-2030.

Cos recursos económicos do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética poñense en marcha medidas para aumentar a eficiencia enerxética nos distintos sectores e contribuír a acadar a obriga de aforro nacional establecida. Para o novo período 2021-2030, cómpre salientar que, á hora de concibir as medidas de actuación para cumprir coa obriga de obter aforro enerxético, debe terse en conta a necesidade de paliar a pobreza enerxética, establecendo unha cota de medidas de eficiencia enerxética que deben aplicada como prioridade entre os fogares vulnerables, incluídos os afectados pola pobreza enerxética e, se é o caso, en vivendas sociais.

Comisión de seguimento e control

A supervisión e control do Fondo corresponderalle a unha Comisión de Seguimento e Control adscrita ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Secretaría de Estado de Enerxía, que, baixo a presidencia do seu titular, estará integrada por: os propietarios de:

a) A Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas.
b) A Dirección Xeral do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P.
c) A Oficina Española de Cambio Climático
d) A Consellería de Asuntos Económicos e G20 do Gabinete da Presidencia do Goberno.
e) Un representante con rango de director xeral dos seguintes departamentos ministeriais:

1o. Facenda.
2o. Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
3o. Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

O secretario da Comisión será designado polo presidente, entre funcionarios da Secretaría de Estado de Enerxía do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico con rango de subdirector xeral. O Goberno, mediante real decreto, poderá modificar a composición da Comisión.archa medidas para aumentar a eficiencia enerxética nos distintos sectores e contribuír a acadar a obriga de aforro nacional establecida. Para o novo período 2021-2030, cómpre salientar que, á hora de concibir as medidas de actuación para cumprir coa obriga de obter aforro enerxético, debe terse en conta a necesidade de paliar a pobreza enerxética, establecendo unha cota de medidas de eficiencia enerxética que deben aplicada como prioridade entre os fogares vulnerables, incluídos os afectados pola pobreza enerxética e, se é o caso, en vivendas sociais.
 

Máis información

Para calquera dúbida ou aclaración, tanto os cidadáns, como calquera empresa ou organismo público, poden dirixir as súas consultas ao Servizo de Información ao Cidadán sobre Eficiencia Enerxética e Enerxías Renovables (SICER) a través das seguintes canles: formulario de contacto https://www.idae.es/contacto, correo electrónico ciudadano@idae.es, Fax (91 523 04 14), WhatsApp (910 789 894), ou chamada telefónica (913 146 673).

Lembra indicar sempre nas túas consultas a comunidade autónoma ou a provincia de España desde a que te contactas, por motivos estatísticos e para poder orientar a túa consulta cara á información máis axeitada.

Horario de atención telefónica: Sesión de inverno: de luns a xoves, de 9:00 a 17:30 h. Venres de 9:00 a 15:00 h. Sesión de verán, do 1 de xuño ao 30 de setembro: de luns a venres, de 9:00 a 15:00 h.

Horario do servizo WhatsApp: Sesión de inverno: de luns a xoves, de 9:00 a 17:30 h. Venres de 9:00 a 14:30 h. Sesión de verán, do 1 de xuño ao 30 de setembro: de luns a xoves, de 9:00 a 15:00 h. Venres de 9:00 a 14:30 h.