Estatística e balance enerxético
Estatística e balan...

Estatística e balance enerxético

Balances enerxéticos (1990-2022)

Balances enerxéticos da enerxía primaria e final sectorizadas en miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep). Detállanse un total de 69 tipos de enerxía e 128 fluxos e/ou sectores enerxéticos. Serie histórica de 1990 a 2022.

Balances energéticos anuales  (Balances enerxéticos anuais)

Metodología Balance energético anual (Metodoloxía do balance enerxético anual)

 

Detalles de consumos del sector servicios (2019)(Detalle do consumo no sector servizos)Consumo de enerxía por ramas do sector servizos e fontes de enerxía expresado en unidades de enerxía.

Consumo para usos y energías del sector residencial (2010-2022)(Consumos para usos e enerxías do sector residencial) Consumo do sector residencial, por usos e fontes de enerxía expresados ​​en unidades de enerxía.

Estadísticas de bombas de calor (2014 – 2022)(Estatísticas das bombas de calor) Estatísticas das bombas de calor por zonas climáticas, tipos de bombas de calor e sectores. A información publicada refírese ao parque, produción eléctrica e térmica, horas de funcionamento e SPF (Factor de Rendemento Estacional) das bombas de calor.

Poderes caloríficos inferiores(Valores caloríficos máis baixos). Valores caloríficos máis baixos e factores de conversión de diferentes produtos enerxéticos utilizados na elaboración de estatísticas e balances enerxéticos.

Informe estadístico de energías renovables 2022(Informe estatístico das enerxías renovables) Enerxía bruta dispoñible, consumo final de enerxía, enerxía eléctrica e capacidades de produción con enerxías renovables para o ano 2022. Desde o ano 2000, a situación por comunidades autónomas e a evolución histórica da enerxía eléctrica, a superficie solar instalada e a capacidade de produción de biocombustibles. 

MESH-Manual estadístico sobre el consumo de energía del sector residencial(MESH-Manual estatístico sobre o consumo de enerxía no sector residencial) Coordinado polo IDAE para EUROSTAT coa participación de institucións estatísticas de Austria, Holanda, Reino Unido e Eslovenia. O manual afonda na análise do consumo enerxético por usos e servizos e mostra as mellores prácticas estatísticas relacionadas co sector residencial entre os distintos Estados membros e no mundo co fin de facilitar a homoxeneidade metodolóxica e de recollida de datos. Sitio web de Eurostat. Web de Eurostat