Réxime Xurídico
Relación de Leyes y Reales Decretos aplicables

Relación de Leis e Reais Decretos aplicables

Lei 46/1985, de 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1986 (Disposición adicional vixésimo primeira), pola que se creou a Entidade de Dereito Público Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía.

Lei 6/1997, de 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado. (BOE 90 de 15-04-97).

Lei 50/1998, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social (artigo 72) BOE 313 31/12/98.

Real Decreto-Lei 20/2012, de 13 de xullo de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade (Disposicións adicionais duodécima e décimo terceira)

Real Decreto 18/2014, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE). O Real Decreto 903/2017, de 13 de outubro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Digital, na súa disposición final quinta modifica o artigo 1 do Estatuto IDAE eo seu nome converteuse en E.P. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P.


 

 

 


 

 

Galician