Folla de ruta do autoconsumo

A Folla de Ruta de Autoconsumo cumpre coa medida 1.4 do PNIEC, que prevé o desenvolvemento dunha Estratexia Nacional de Autoconsumo. Define os obxectivos e liñas de actuación para alcanzalos e cumpre o mandato de elaboración do devandito documento.

A súa principal motivación é identificar os retos e oportunidades e establecer medidas para cumprir o potencial de desenvolvemento do sector e establece os seguintes obxectivos:

  • Establecer o potencial de penetración do autoconsumo por tipo de consumidor.
  • Establecer liñas de actuación para promover o autoconsumo renovable, situando á cidadanía no centro do sistema enerxético, e activar o seu uso como ferramenta fundamental na loita contra a pobreza enerxética.
  • Desenvolver instrumentos para promover o seu uso compartido.
  • Facilitar a implantación de aplicacións en ámbitos como o sector industrial ou servizos nun contexto de reactivación económica, así como no sector público.
  • Desenvolver o autoconsumo como panca para a rápida xeración de actividade e emprego, tanto directamente como a través do efecto nas diferentes cadeas de valor locais e do aforro de custos enerxéticos para consumidores e industria.

É froito da achega de diversos axentes económicos, Administracións e cidadáns a través de diferentes consultas abertas á participación da cidadanía en xeral, que permitiron identificar as diferentes visións dos axentes e da sociedade no seu conxunto.

A Folla de Ruta inclúese na Reforma C7 R2 “Estratexia Nacional de Autoconsumo” do Compoñente 7 “Despregamento e integración das enerxías renovables” do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia na Panca Política 3. “Transición Enerxética Xusta e Inclusiva” correspondente ao Ministerio. para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Cumpre as condicións específicas asignadas no Compoñente 7, así como na Reforma 2, tanto en relación co principio DNSH (Do No Significant Harm), como coa etiquetaxe climática e dixital, e especialmente as recollidas nos apartados 3, 6 e 8 do o documento Compoñente do Plan e no Anexo ao CID.


Enquisa sobre o autoconsumo fotovoltaico nos sectores residencial, non residencial e industrial

Estudo sobre o potencial fotovoltaico para o autoconsumo en España

 

Hoja de Ruta del Au...

Hoja de Ruta del Autoconsumo

Encuesta sobre auto...

Encuesta sobre autoconsumo fotovoltaico en los sectores residencial, no residencial e industrial

Estudio sobre el po...

Estudio sobre el potencial fotovoltaico para autoconsumo en España