Ikerketak, txostenak eta estatistikak
Balances energéticos
Balantze energetiko...

Balantze energetikoak

Balantze energetikoak (1990-2021)

Lehen eta azken energiaren balantze energetikoak milaka tona petrolio baliokidetan (ktep) sektorizatuta. Guztira 69 energia-mota eta 128 energia-fluxu eta/edo sektore zehazten dira. Serie historikoa 1990etik 2021era.

Balances energéticos anuales (Urteko balantze energetikoak)

Metodología Balance energético anual (Metodologia Urteko balantzea energetikoa)

 

 

Zerbitzuen sektoreko kontsumoaren xehetasunak (2019)

Energia-kontsumoak, zerbitzuen sektoreko adarren eta energia-iturrien arabera, unitate energetikoetan emanda.

Egoitza-sektoreko kontsumoa, erabileren eta energien arabera (2010-2020) 

Egoitza-sektorerako energia-kontsumoak, erabileren eta energia-iturrien arabera, unitate energetikoetan emanda.

 

 

Estadísticas de bombas de calor (2014 – 2021)

Estadísticas de bombas de calor por zonas climáticas, tipos de bombas de calor y sectores. La información publicada se refiere al parque, potencia y producción térmica, horas de funcionamiento y SPF (Factor de rendimiento estacional) de las bombas de calor.

Bero-ahalmenak

Estatistikak eta energia-balantzeak egitean erabiltzen diren produktuen bero-ahalmenak eta eduki energetikoak.

Indicadores energéticos
Adierazle energetik...

Adierazle energetikoak

Adierazle energetikoek energia-kontsumoa eta kontsumo horren jarduera ekonomikoa edo ekoizpen-jarduera erlazionatzen dituzte. Jarraian, sektore- eta denbora-banaketan maila ezberdina duten adierazleen hiru esteka sartu dira.

Intentsitate energetikoak (2020)
Espainiako eta gure inguruko herrialdeetako kontsumo-sektore nagusien intentsitate energetikoaren adierazleen bilakaera jasotzen du.

Xehetasunen adierazleak (2020) 
Adierazle espezifikoen konparazioa, sektoreen, adarren, erabileren eta energia-iturrien arabera. Kasu batzuetan, doikuntzak (erosketa-ahalaren parekotasuna; klima eta egitura) jasotzen ditu, bai eta efektu ezberdinen araberako intentsitate-aldakuntzen deskonposizioa ere. 

Informes
Informes

 

Energia berriztagarrien 2021ko estatistika-txostena2023ko otsailera arte eguneratutako informazioa jasotzen du eskuragarri dagoen energia gordinari, azken energia-kontsumoari, potentzia elektrikoari eta energia berriztagarriekin ekoizteko ahalmenei buruz 2021. urterako. Autonomia-erkidegoak, baita 2000. urtetik aurrerako bilakaera historikoa potentzia elektrikoari, instalatutako eguzki-azalerari eta bioerregaien ekoizpen-ahalmenari dagokionez.

Energia-efizientziaren adierazleen txosten sintetikoa (2020)  
Jarduera sozio-ekonomikoaren askotariko sektoreetako energia-efizientziaren adierazleen hautaketa jasotzen du. 

Incluye una selección de parámetros e indicadores de interés para el análisis de la eficiencia energética tanto a nivel global como a nivel de los principales sectores de actividad socioeconómica.

Precios energéticos
Prezio energetikoak

Gas- eta elektrizitate-kontsumoari ezar dakizkiekeen tarifei lotutako zenbatekoak (prezio erregulatuak), petroliotik datozen erregaien salmenta-prezioak eta erabilera termikoetarako biomasaren salmenta-prezioak.

Tarifas reguladas (04/2023) Tarifa erregulatuak

Tarifas reguladas (01/2023) Tarifa erregulatuak

Combustibles y carburantes (05/2023) Erregaiak eta erregaiak 

Combustibles y carburantes (04/2023) Erregaiak eta erregaiak 

Combustibles y carburantes (03/2023Erregaiak eta erregaiak 

Estudios e informes
Ikerketak eta txost...

Ikerketak eta txostenak

 

Ohiko erabiltzaile ez direnek hiri-garraio publiko kolektiboaren inguruan dituzten ohitura eta jarrerei buruzko ikerketa

2016an egin zen ikerketa, Hiri Garraio Kolektiboak Kudeatzeko Enpresen Elkartearen (ATUCen) eta IDAEren arteko lankidetza-hitzarmenaren bidez. Ikerketa horretan, 100.000 biztanle baino gehiago dituzten hirien multzoari eta hiri-garraio publiko kolektiboaren ohiko erabiltzaile ez diren taldeei dagokienez, biztanle-talde horren mugikortasun-ohitura nagusiak identifikatu dira, eta horiek beren hiriko garraio publikoaren ohiko erabiltzaile bihurtzeko potentziala atzeman.

Espainiako bero-ponpen parkearen ikerketaren laburpena

IDAEk 2014an egindako ikerketaren laburpena da. Ikerketa horren bidez, Espainiako bero-ponpen parkea balioetsi eta karakterizatu zen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko apirilaren 23ko 2009/28/EE Zuzentarauak (iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzeari buruzkoak) ezarritakoarekin bat eginez. Ikerketaren emaitza nagusiak aurkezten ditu txostenak, hiru klima-eremuren arabera (atlantiarra-iparraldekoa, kontinentala eta mediterraneoa) eta azken erabileraren lau sektoretan (egoitzak, industria, merkataritza-zerbitzuak eta garraioari lotutako jarduerak) segmentatuta.

Ciudad sostenible

SES (segimendu energetiko sektorialak) Industriako, garraioetako, zerbitzuetako eta egoitzetako sektoreetan egiten den azken kontsumoari buruzko ikerlanak, IDAEk egin dituenak, enpresekin eta elkarte profesionalekin elkarlanean. Sektore garrantzitsuetan egiten den energia-kontsumoaren eta kontsumo horren aldagaien inguruko ezagutza sortzen laguntzea da ikerlan horien xedea, balantze energetikoen banaketa-mailan sakonduz. 
SESen laburpena (2011ra arte egindakoena)

 

ODYSSEE-MURE Proyecto de indicadores y medidas de eficiencia energética, apoyado por la Comisión Europea a través del Programa H2020. Integra una red compuesta por 36 organismos de 31 países europeos, mayoritariamente agencias de energía. España participa a través del IDAE desde 1996. Los objetivos principales del proyecto son el seguimiento comparativo del progreso de los Estados miembros y de la UE en materia de eficiencia energética mediante el uso de indicadores energéticos y la evaluación de medidas de eficiencia energética. Para ello, el proyecto se sustenta en dos Bases de Datos correspondientes a indicadores (ODYSSEE) y a medidas (MURE) de eficiencia energética, en base a las cuales se han desarrollado una serie de herramientas analíticas que  en conjunto facilitan el análisis y seguimiento de las políticas de eficiencia a nivel de la UE.

Web proyecto ODYSSEE-MURE

Informes nacionales: 

España

Otros países

Otros enlaces de interés:

“Policy briefs” o informes sintéticos de análisis de la eficiencia energética a nivel general y sectorial (edificios, transporte, industria)

Rehabilitación energética de los edificios en España y la UE. Experiencia adquirida y principales recomendaciones 

Herramientas analíticas de eficiencia energética

 

MESH

Mesh Egoitza-sektorean egiten den energia-kontsumoari buruzko estatistika-eskuliburua. IDAEek koordinatu zuen proiektua, 2013ko abenduan amaitu zen, eta EUROSTATen laguntzarekin eta Austriako, Holandako, Erresuma Batuko eta Esloveniako ordezkarien lankidetza bereziarekin egin zen. Kontsumoa erabileren eta zerbitzuen arabera sakon aztertzeaz gain, estatu kideek egoitza-sektorearen inguruan egiten dituzten jarduera estatistikoak hobeto ezagutzea eta herrialdeen artean homogeneotasun metodologiko handiagoa (baita datu-bilketan ere) egon dadin laguntzea dira lanaren xedeak.

Estatistika-eskuliburua

Eurostaten weba

 

 

SPAHOUSEC 

Comienza el estudio SPAHOUSEC III (29(03/2021)

El IDAE acaba de iniciar el estudio SPAHOUSEC III dirigido al análisis del consumo energético de los hogares españoles. Este proyecto dará respuesta a los requerimientos estadísticos establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2146 de la Comisión, por el cual se insta a los Estados Miembros a disponer de información desagregada sobre consumos por usos en el sector residencial. 

Para ello es necesario recopilar datos de consumo energético en una muestra de hogares a lo largo de 2021. Con tal fin, el IDAE ha contratado, a través de sendos concursos públicos, a las empresas COTESA y SERTOGAL – CONECTINO, que se encargarán de la elaboración de dicho panel y de las mediciones de consumos eléctricos, respectivamente.

Toda la información recopilada y facilitada por lo hogares estará sometida a secreto estadístico de acuerdo con la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP) y se encontrará también amparada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD), garantizándole que su información estará convenientemente anonimizada y que será utilizada únicamente con fines estadísticos para obtener resultados agrupados a nivel nacional. Los resultados agregados del estudio estarán disponibles en la página Web del IDAE.

Carta del Director General a los panelistas del SPAHOUSEC III

Si voluntariamente quiere colaborar en el estudio SPAHOUSEC III, puede hacerlo a través del formulario de contacto que encontrará en este enlace

SPAHOUSEC I  IDAEk garatu zuen Spahousec ikerketa, 2010ean eta 2011n. Ikerketa horri esker, xehetasunez ezagutu eta aztertu ahal izan da Espainiako 17 milioitik gora etxeetan egiten den energia-kontsumoa. Energia-erabileren eta -iturrien araberako banaketa jasotzen du txostenak, bai eta etxebizitza motaren araberako ekipamenduaren ezaugarriak ere, nazio mailan nahiz klima-eremuetan banatuta.

Oinarrizko informazioaren laburpena

Amaierako txostena

En conformidad con los requerimientos exigidos por el Reglamento (UE) n.0 431/2014 de la Comisión entre los años 2016 y 2018 se ha realizado un nuevo estudio que complementa al estudio SPAHOUSEC, el estudio SPAHOUSEC II, dirigido a profundizar y a actualizar el conocimiento disponible del sector residencial, tiene como objetivo principal la determinación de los consumos térmicos de los hogares españoles que disponen de sistemas de calefacción individual basados en gas natural en sus primeras residencias o viviendas principales.

El estudio SPAHOUSEC II incluye una serie de particularidades que lo diferencian del anterior proyecto, siendo la diferencia principal la medición in situ de los consumos de gas natural en servicios de calefacción. El estudio ha permitido además profundizar en el conocimiento sobre la disponibilidad y el comportamiento asociado al equipamiento de los hogares dotados de sistemas individuales de calefacción

Estudio SPAHOUSEC II

 

Vehículos eficientes

Ibilgailu efizienteak Ibilgailu garbiak eta energetikoki efizienteak sustatzeko asmoa duen 2009/33/EE Zuzentarauak barne hartzen ditu zerbitzu publikoak ematen dituzten erakundeek ibilgailuak erosten dituztenean kontsumitzen den energiari eta igortzen diren kutsatzaileei buruzko inpaktuak. Espainian, Ekonomia Jasangarriari buruzko Legearen 105. eta 106. artikuluen eta seigarren xedapen gehigarriaren bidez lekualdatu zen Zuzentarau hori estatuko legedira. Administratzaileei eta operadoreei Zuzentaraua ezartzen laguntzeko asmoa duen IEE programaren esparruan ari da garatzen “Clean Fleets” proiektu europarra. Gomendioak eta Europako hirien gaineko ikerketak jasotzen ditu.

2009/33/EE Zuzentaraua

Clean fleets-en weba

 

 

Ordezko propultsatzaileak

2014/94/2014 zuzentarauak ezarritako gutxieneko baldintzak ezartzen ditu propultsatzaile alternatiboen azpiegitura sortzeko. Aplikazioa Estatu kideetako ekintza nazionalen esparruen bidez egingo da, baita propultsatzaile horien karga eta hornidura puntuen zehaztapen tekniko komunak arautzeko ere.

2014/94 zuzenbidearen arabera, Nazioko ordenamendu juridikoan transposatu da garraio alternatiboen garraio-esparruko Esparru Ekintza Nazionalaren bidez (MAN) eta erregai alternatiboen azpiegituretarako abenduaren 9ko 639/2016 Errege Dekretua.

Jarraian, Espainiako 2014/94 / EU Zuzentarauaren inguruko Espainiako egoeraren laburpena da, baita aipatutako dokumentuei loturiko loturak ere.

2014/94 Zuzentaraua / UE

2014/94/EE Zuzentaraua, EBko garraio iraunkorragoa eta eraginkorragoa lortzeko: Laburpena eta Espainiako kasua

Garraio Energia Alternatiboaren Espainiako Esparru Nazionala

639/2016 Errege Dekretua

 

Estado actual de la movilidad alternativa La situación actual de la movilidad asociada a los vehículos eléctricos y a otros propulsantes alternativos en cuanto a flotas e infraestructuras en España y otros países se puede consultar a través de los siguientes enlaces:

Mapa de vehículos y estaciones de repostaje según combustibles alternativos en España y en la Unión Europea

Panorámica global sobre la movilidad eléctrica nivel mundial

Transporte y movilidad sostenible: una oportunidad para España

 

 

 

Ciudades inteligent...

Ciudades inteligentes

Hiri adimendunak Azken urteetan, egungo hirietako jasangarritasun-arazoak eta, zehazkiago, beren energia-sistemen arazoak jorratzen ari da EB, "Smart City" epigrafe komunaren pean. Dokumentu hauetan, Espainiak eta gure inguruko herrialdeek kontzeptu horren inguruan duten egoera deskribatzen da, tartean dauden teknologia nagusiei buruzko eta teknologia horiek gure herrialdeko hiri-ingurunean garatzeko aukerari buruzko informazioa ematen da.

Mapa teknologikoa

Ibilbide-orria

 

Bero eta hotz berriztagarriak Hiru iturri berriztagarritatik (eguzki-energia termikotik, geotermiatik eta biomasatik) beroa sortzeko hiru teknologiaren mapa deskribatzaileak dira, batez ere eraikuntzaren sektorean eta hiri-inguruneetan erabiltzeari begirakoak. Artearen egoera, ekimen eta erakunde sustatzaileak, oztopoak eta espero diren merkatu-proiekzioak.

Eguzki-energia termikoa

Geotermia  

Biomasa


Ura eta energia Gure herrialdean urak eta energiak elkarrekiko duten mendekotasunaren gaineko azterketa, bai eta zientziak eta teknologiak uraren zikloan kontsumitzen den energia murrizteko orduan eduki dezaketen eginkizunaren gainekoa ere. Gatzgabetzean eta hiri-arazketan dagoen energia-kontsumoaren balioespena. Joera teknologikoak. 

Uraren sektorearen ikerketa