Indicadors energètics
Indicadors energèti...

Indicadors energètics

Els indicadors energètics relacionen el consum denergia i lactivitat econòmica o productiva responsable daquest consum. A continuació, s'hi inclouen els enllaços corresponents a informes d'indicadors amb nivell diferent de desagregació sectorial i temporal.

Intensidades energéticas (2021)(Intensitats energètiques) Inclou l'evolució d'indicadors d'intensitat energètica als sectors de consum principals a Espanya i països del nostre entorn.

Indicadores de detalle (2021)(Indicadors de detall) Comparativa dindicadors específics per sectors, branques, usos i fonts energètiques. Inclou en alguns casos ajustaments (paritat de poder de compra, clima i estructura) així com descomposició de les variacions d'intensitat segons diferents efectes.

Informe sintético de indicadores de eficiencia energética (2021)(Informe sintètic d'indicadors d'eficiència energètica) Inclou una selecció de paràmetres i indicadors dinterès per a lanàlisi de leficiència energètica tant a nivell global com a nivell dels principals sectors dactivitat socioeconòmica.