Enllumenat exterior

L'enllumenat exterior inclou tota instal·lació d'il·luminació de titularitat pública o privada el flux lluminós de la qual es projecta sobre un espai obert (carretera, carrer, parc, àrea ornamental, etc.) d'ús públic. Aquestes instal·lacions totalitzen uns 8.849.839 punts de llum, que amb una potència mitjana de 156 W, representen un consum d'electricitat de 5296 GWh/any per al conjunt d'Espanya. (Veure document adjunt relatiu a l'inventari, consum i potencial d'estalvi de l'enllumenat exterior municipal a Espanya).

El nombre d'instal·lacions, i el seu consum elèctric ha crescut en aquestes últimes dècades colligat al desenvolupament urbanístic dels nostres municipis però, en aquests moments, les instal·lacions d'enllumenat exterior estan experimentant avenços tecnològics i legislatius que marcaran un punt d'inflexió en la tendència del seu consum. Així, la promulgació del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (RD 1890/2008), juntament amb la irrupció de la tecnologia LED i l'admissió de la contractació d'empreses de serveis energètics per les administracions públiques, són fites sorgides en aquests últims anys que canviaran previsiblement les instal·lacions que avui coneixem en l'enllumenat dels nostres municipis i carreteres.

Les experiències pilot portades a terme per l'IDAE als ajuntaments d'Alcorcón i Soto del Real per adequar les seves instal·lacions d'enllumenat exterior als preceptes del REEIAE a través d'ESE, i les línies de finançament posades en marxa amb els programes d'ajudes del Fons Nacional d'Eficiència Energètica i del JESSICA-FIDAE, han permès posar de manifest l'elevat potencial d'estalvi en el consum elèctric que té aquest tipus d'instal·lacions. Els principals camps d'actuació són la reducció d'uns elevats nivells d'il·luminació (especialment a altes hores de la nit), la millora de la qualitat de les lluminàries existents per altres més eficients i que redueixin la seva emissió de llum cap a altres espais aliens a l'objecte de la il·luminació (contaminació lumínica), i la implantació de sistemes de regulació i control d'enceses i apagades de la instal·lació i per a la reducció del seu flux en horaris de matinada. A més, aquest potencial d'estalvi en termes econòmics permet, en la majoria dels casos, efectuar les inversions amb un període de retorn simple inferior als 6 anys, la qual cosa resulta idònia per al negoci de les empreses de serveis energètics (ESE).

Analitzada la documentació que ens han aportat distints ajuntaments amb les seves propostes de reforma per a un conjunt de més de 700.000 punts de llum existents als seus municipis, més del 97 % dels casos preveuen la substitució de làmpades de descàrrega per tecnologia LED, incloent-hi, en l'abast de la reforma, la regulació d'enceses o fluxos de llum horària. Amb això, la principal conseqüència energètica representa un estalvi mitjà d'un 65 % anual en el consum d'electricitat, per la variació de la potència dels nous punts de llum, que descendeix d'una mitjana de 164 a 58 W/PL, és a dir, aquest mateix 65 %, a la qual cosa s'hauria d'afegir l'estalvi addicional dels sistemes de regulació de fluxos amb què la majoria de les instal·lacions estan equipant-se; de manera que aportarà un valor afegit a l'estalvi final.

El Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven, entre d'altres, mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia, introdueix al seu annex I la modificació de la ITC-EA-01 del Reial decret 1890/2008 pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, amb la finalitat de contemplar noves tecnologies d'enllumenat que no es contemplaven el 2008, augmentar l'exigència de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior i donar visibilitat a l'etiqueta energètica al ciutadà, fomentant l'eficiència energètica, atès que se n'exigeix ​​l'exposició a l'exterior.

  Guías Técnicas y documentos de interés

 

Relación de Anexos a los pliegos

Documento Word

Guía técnica de la smart city desde el alumbrado exterior (Marzo/2024)

 
Guía técnica de la smart city desde el alumbrado exterior Descargue el PDF aquí

Iluminación LED exterior. Guía práctica: diseño y criterios de compra (PremiumLight Pro, proyecto financiado por programa H2020-UE)

 
Iluminación LED exterior. Guía práctica: diseño y criterios de compra Descargue el PDF aquí

Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior (Noviembre/2022)

 
Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior Descargue el PDF aquí

Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público exterior (Abril/2018)

 
Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público exterior Descargue el PDF aquí

Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del alumbrado exterior municipal en España 2017 

 
Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del alumbrado  exterior municipal en España (2017) Descargue el PDF aquí

Iluminando las ciudades. Publicación Comisión Europea (Junio/2013)

 
Iluminando las ciudades. Publicación Comisión Europea Descargue el PDF aquí

Proyecto Duero Douro de reforma del alumbrado de 155 ayuntamientos y pedanías

 
Proyecto Duero Douro de reforma del alumbrado de 155 ayuntamientos y pedanías Descargue el PDF aquí

Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Alumbrado público (Marzo/2001)

 
Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Alumbrado público Descargue el PDF aquí
no-alt