Residus
La valorización energética de los residuos domésticos e industriales supone un elemento clave en las políticas de gestión de residuos

El contingut biodegradable dels residus domèstics i el que existeix en alguns residus industrials és font renovable d'energia, segons la Directiva 2009/28/CE, i contribueix per tant a la consecució dels objectius de participació de les energies renovables en la barreja energètica nacional.

La valorització energètica dels residus domèstics i industrials suposa un element clau en les polítiques de gestió de residus de la major part de països europeus. Respectant la jerarquia de gestió de residus establerta en la Directiva 2009/28, que fa prevaler la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge en comparació amb els processos de valorització, cap país europeu aconsegueix relegar a la insignificança l'abocador (que és el graó més baix de la jerarquia de gestió, per sota de la valorització) sense recórrer a percentatges que oscil·len entre el 30 i el 50 %.

Legislació

Llei 22/2011, de Residus i sòls contaminats 

Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022 

Reial decret 815/2013 pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials