Qualitat del combustible

Normes ISO/UNE

A mesura que s'ha desenvolupat l'ús de la biomassa, també ho han fet els estàndards de qualitat per mirar d'assegurar la comercialització d'un producte homogeni i de qualitat verificable.

 

ISO 17225: a nivell internacional, ISO ha desenvolupat una sèrie de normes (8), que afecten els biocombustibles sòlids més utilitzats internacionalment, com ara els pèl·lets, les estelles i la llenya.

UNE 164003 i UNE 164004: a més, a nivell nacional, i amb l'objectiu de tenir en consideració biocombustibles sòlids característics del mercat espanyol, s'han desenvolupat normes de qualitat relatives a l'os d'oliva i a les closques de fruits.

 

Certificació ENplus®

És un sistema de certificació privat basat en l'estàndard internacional ISO 17225-2, i fa referència exclusivament als pèl·lets de fusta per a usos no industrials. Els classifica en tres qualitats: A1 (pèl·lets de fusta verge i residus de fusta sense tractar químicament, amb baixos continguts en cendres, nitrogen i clor), A2 (combustibles amb un contingut lleugerament més alt en cendres, nitrogen o clor) i B (pèl·lets en la producció dels quals s'ha pogut emprar també fusta reciclada i residus industrials). També s'hi inclouen valors per al contingut dels metalls pesants. Els drets de la marca Enplus® els té l'European Pellet Council, sent AVEBIOM el llicenciatari nacional encarregat de la gestió del sistema a Espanya.

 

Certificació BIOmasud®

És un sistema de certificació de qualitat i sostenibilitat privat fruit d'un projecte europeu del mateix nom finançat amb Fons FEDER en el marc del Programa Interreg IV-B. És un sistema de certificació per a biocombustibles mediterranis: pèl·lets de fusta, ossos d'oliva, estelles de fusta i closques de fruits secs. Per a pèl·lets de fusta i estelles, el sistema es basa en estàndards internacionals ISO 17225-2 per a pèl·lets de fusta i 17225-4 per a estelles, mentre que per a la resta de biocombustibles es basa en preestàndards propis desenvolupats en el projecte. Deixant de banda la qualitat, el sistema també té requisits de sostenibilitat tals com la petjada de carboni o l'energia gastada per produir el biocombustible. Els drets de la marca BIOmasud® a Espanya pertanyen a AVEBIOM i CIEMAT. El gener de 2016 es va començar el projecte Biomasud Plus per desenvolupar i millorar el sistema incrementant el nombre de biocombustibles, els països afectats i els criteris de sostenibilitat.

no-alt