Eòlica marina
La eólica marina es una fuente de energía ilimitada, limpia y renovable que se presenta como una alternativa que contribuirá a conseguir los objetivos de descarbonización

L'energia eòlica marina aprofita la força de vent que es produeix a alta mar per generar electricitat. El seu elevat potencial i valor afegit estratègic socioeconòmic i mediambiental el situa com una les fonts renovables cridada a jugar un paper crucial per permetre arribar a una economia europea climàticament neutra en 2050.

El 2030 la capacitat d'instal·lació anual d'eòlica marina podria superar a l'eòlica en terra, i s'estima que subministrarà el 14% de la demanda d'electricitat a EU.

Les instal·lacions eòliques marines presenten característiques diferenciades avantatjoses davant de les instal·lacions en terra. El recurs eòlic existent en el mar és superior i més regular que en terra ferma, amb la qual cosa augmenta la generació elèctrica dels aerogeneradors amb les mateixes dimensions. A més, la menor rugositat superficial al mar requereix una alçada de torre menor si es compara amb un aerogenerador terrestre.

En terra, per limitacions associades a l'orografia i a el transport, s'estan consolidant potències unitàries en l'entorn dels 5 MW per als aerogeneradors, amb una clara tendència a augmentar el diàmetre de rotor per a un millor aprofitament dels emplaçaments. Al mar, que presenta menors limitacions a l'hora de transportar els diferents components de la instal·lació, els parcs eòlics marins més recents utilitzen aerogeneradors de potències unitàries superiors als 8 MW, desenvolupant-prototips de fins a 12 i 15 MW de potència.

Podem distingir dos tipus principals de tecnologies d'eòlica marina, les estructures muntades sobre estructures fixes i les estructures flotants. La diferència principal rau en la manera com l'aerogenerador és fixat a el fons marí.
Aerogeneradors marins amb fonamentació fixa:

Les estructures de suport amb fonamentació fixa són estructures muntades sobre el sòl marí i són classificats en funció de la fonamentació utilitzada en la seva construcció: com "monopilote" (cilindre d'acer que subjecta la torre enterrat en el llit marí), "de suport per gravetat "(plataforma de formigó o d'acer que requereix preparació prèvia de el llit marí)," jackets "o" trípode "(estructures amb 3 o 4 punts d'ancoratge).
Fins ara, tots els parcs eòlics marins comercials en el món (dels quals al voltant de l'80% estan emplaçats en els mars de el Nord d'Europa) s'han realitzat amb aquests conceptes tecnològics de fonamentació fixa.

Aerogeneradors marins sobre plataforma flotant:

Les estructures flotants ofereixen oportunitats decisives per a la indústria eòlica marina i obren la porta a nous emplaçaments més allunyats de la costa que, amb els conceptes tecnològics de fonamentació fixa eren tècnica i econòmicament inaccessibles. Ara, la restricció de profunditat prové de l'estesa de les infraestructures elèctriques submarines d'evacuació, que arriben centenars de metres de profunditat. Així doncs, els conceptes flotants permeten desplegar aerogeneradors en extenses àrees marines amb més potencial de vent en aigües profundes i facilitant també les configuracions de les màquines dins dels parcs eòlics marins.

Les estructures de suport de tipus flotant poden ser classificades en funció de el sistema d'ancoratge a el fons marí: monopilar flotant o "spar", plataforma semisumergible i plataforma de suport en tensió (TLP).
Les plataformes flotants permeten la utilització de noves tècniques que minimitzen potencials impactes ambientals en comparació amb els dissenys fixos, a causa de l'activitat menys invasiva en el fons marí durant la instal·lació. I per la seva pròpia ubicació mar endins, l'impacte visual i acústic és menor que el dels parcs eòlics en terra.

no-alt
no-alt
no-alt