Biogàs
El biogás es la única energía renovable que puede usarse para cualquiera de las grandes aplicaciones energéticas

El biogàs és un gas compost principalment per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), en proporcions variables depenent de la composició de la matèria orgànica a partir de la qual s'ha generat. Les principals fonts de biogàs són els residus ramaders i agroindustrials, els llots d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes (EDAR) i la fracció orgànica dels residus domèstics.

Els processos de descomposició biològica en absència d'oxigen (anaerobis) que permeten produir biogàs a partir de matèria orgànica succeeixen en abocadors o reactors tancats habitualment coneguts com a digestors anaerobis. La desgasificació d'abocadors mitjançant la captació del biogàs generat permet millorar les condicions de seguretat d'explotació d'aquests abocadors, així mateix, en molts casos, també s'aprofita alhora per portar a terme l'aprofitament energètic del biogàs captat. En el cas dels digestors anaerobis, s'alimenta la matèria orgànica (substrats), i s'hi mantenen unes determinades condicions d'operació (temps de residència, temperatura, etc.). A fi de maximitzar la producció de biogàs als digestors, és habitual barrejar distints tipus de substrats (codigestió), moment en què s'ha de parar molta atenció perquè la barreja escollida permeta que els processos biològics transcorrin sense inhibicions.

El biogàs és l'única energia renovable que pot fer-se servir per a qualsevol de les aplicacions energètiques més importants: elèctrica, tèrmica o com a carburant. En permet la canalització per a l'ús directe en una caldera adaptada per a la combustió, així com la injecció prèvia purificació fins a biometà en les infraestructures de gas natural existents, tant de transport com de distribució.

Atès que el CH4 té un potencial d'escalfament global 21 vegades superior al CO2, l'aprofitament apropiat del biogàs té un gran potencial per contribuir a reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Normativa de requisits de qualitat per a injecció a xarxa

Protocol de detall amb les especificacions de qualitat del gas procedents de fonts no convencionals introduït al sistema gasista i posteriors modificacions

Grup de treball CEN/TC 408 i projectes de norma Pren 16723-1 sobre especificacions per a la injecció de biometà a la xarxa de gas natural (vot previst a mitjans d'abril de 2016) i prEN 16723-2 amb especificacions per a l'ús com a combustible.

no-alt
no-alt
no-alt
Catalan