Marc normatiu del sector de biocarburants

Àmbit europeu

Foment d'ús i sostenibilitat:

Directiva (UE) 2015/1513 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual es modifiquen la Directiva 98/70/CE, relativa a la qualitat de la benzina i el gasoil, i la Directiva 2009/28/CE, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. 

Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

Especificacions tècniques:

Directiva (UE) 2015/1513 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual es modifiquen la Directiva 98/70/CE, relativa a la qualitat de la benzina i el gasoil, i la Directiva 2009/28/CE, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

Directiva (UE) 2015/652 del Consell, de 20 d'abril de 2015, per la qual s'estableixen mètodes de càlcul i requisits de notificació de conformitat amb la Directiva 98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la qualitat de la benzina i el gasoil.

Directiva 2009/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 98/70/CE en relació amb les especificacions de la benzina, el dièsel i el gasoil, s'introdueix un mecanisme per controlar i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, es modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell en relació amb les especificacions del combustible utilitzat pels vaixells de navegació interior i es deroga la Directiva 93/12/CE.

Fiscalitat:

Directiva 2003/96/CE, de 27 d'octubre de 2003, per la qual es reestructura el règim comunitari d'imposició dels productes energètics i de l'electricitat.

Aspectes comercials:

Reglament d'Execució (UE) 2019/2092 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Indonesia

Reglament d'Execució (UE) 2019/244 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Argentina

Decisión de Ejecución (UE) 2019/245 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por la que se aceptan ofertas de compromiso a raíz de la imposición de derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina

Reglament d'execució (UE) n. 2015/1518 de la Comissió, de 14 de setembre de 2015, pel qual s'estableix un dret antidúmping definitiu sobre les importacions de biodièsel originari dels Estats Units d'Amèrica després d'una reconsideració per expiració, de conformitat amb l'article 11, apartat 2, del Reglament (CE) n. 1225/2009 del Consell.

Reglament d'execució (UE) n. 2015/1519 de la Comissió, de 14 de setembre de 2015, pel qual s'estableix un dret compensatori definitiu sobre les importacions de biodièsel originari dels Estats Units d'Amèrica després d'una reconsideració per expiració, de conformitat amb l'article 18 del Reglament (CE) n. 597/2009 del Consell.  

 

Àmbit espanyol

Desenvolupament del sector:

Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector dels hidrocarburs. Modificada mitjançant la Llei 12/2007, de 2 de juliol.

Especificacions tècniques:

Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es determinen les especificacions de benzines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli i es regula l'ús de determinats biocarburants. Modificat mitjançant Reial decret 1088/2010, de 3 de setembre.

Fiscalitat:

Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos especials. Modificada mitjançant Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals administratives i de l'ordre social i modificada mitjançant Llei 22/2005, de 18 de novembre, per la qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives comunitàries en matèria de fiscalitat de productes energètics i electricitat i del règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d'Estats membres diferents, i es regula el règim fiscal de les aportacions transfrontereres a fons de pensions en l'àmbit de la Unió Europea. Modificada mitjançant Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2012. Modificada mitjançant Llei 15/2012, de 27 de desembre, de Mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.

Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels impostos especials. Modificat mitjançant Reial decret 1739/2003, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre. Modificat mitjançant Reial decret 774/2006, de 23 de juny.  Modificat mitjançant Reial decret 191/2010, de 26 de febrer. Modificat mitjançant Reial decret 1715/2012, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i s'introdueixen altres disposicions relacionades amb l'àmbit tributari. Modificat mitjançant Reial decret 1041/2013, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i s'introdueixen altres disposicions relacionades amb els impostos especials de fabricació i l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

Obligació d'ús:

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

Circular 1/2019, de 13 de març de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es regula la gestió del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels biocarburants.

Ordre IET/2786/2015, de 17 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

Resolució de 27 de desembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'actualitza l'annex de l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

Ordre Ministerial ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei del sector dels hidrocarburs.

 

 Sostenibilitat:

Orden TEC/1420/2018, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los aspectos de detalle del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y de la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad regulados en el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

Circular 1/2019, de 13 de març de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es regula la gestió del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

Reial decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es regulen els criteris de sostenibilitat dels biocarburants i biolíquids, el sistema nacional de verificació de la sostenibilitat i el doble valor d'alguns biocarburants a efectes del seu còmput.