Emissions

La biomassa és un combustible pràcticament neutre quant a emissions de CO2, cosa per la qual pot tenir un paper fonamental en la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, com el CO2, i contribuir així a reduir l'impacte del canvi climàtic.

En els darrers anys, i en bona part a causa de l'important creixement de la biomassa en altres països europeus, com Àustria i Alemanya, s'ha desenvolupat legislació mediambiental per tractar d'assegurar un ús significatiu i sostenible de la biomassa.

En concret, existeixen 4 actes legislatius que és precís tenir en compte:

Reial decret 430/2004 (transposició de la Directiva 2001/80/CE) pel qual s'estableixen noves normes sobre limitació d'emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió, així com posteriors modificacions, com les incloses en el Reial decret 815/2013 pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials. El Reial decret 430/2013 afecta a instal·lacions de més de 50 MW de potència tèrmica nominal, i inclou limitacions a les emissions per a combustibles sòlids, líquids i gasosos. Entre d'altres, estableix valors límits d'emissió per a partícules, SO2 i NOX.

Directiva (UE) 2015/2193 sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes. Aquesta Directiva afecta a instal·lacions entre 1 i 50 MW de potència tèrmica nominal, i ha de transposar-se a l'ordre jurídic espanyol. Entre d'altres, estableix valors límits d'emissió per a partícules, SO2 i NOX. El MAGRAMA està elaborant un projecte de Reial decret de protecció de l'atmosfera que, entre altres coses, servirà per transposar aquesta Directiva.

Reglament (UE) 2015/1189 en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid. Aquest Reglament ja està en vigor, afecta a calderes de combustible sòlid de menys de 500 kW, i comença a aplicar-se a nous equips a partir de l'1 de gener de 2020. Entre altres aspectes, estableix requisits pel que fa a l'eficiència energètica i les emissions de partícules, compostos orgànics gasosos, NOX i CO. Cal tenir en consideració que fins a fa molt poc temps, per a aquest tipus d'equips (calderes de combustible sòlid de menys de 500 kW), la norma UNE 303-5 era l'única referència a nivell nacional pel que fa a rendiment i emissions de partícules, compostos orgànics i gasosos i CO.

Reglament (UE) 2015/1185 en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció local (estufes) de combustible sòlid. Aquest Reglament ja està en vigor, afecta a estufes de combustible sòlid de menys de 50 kW, i comença a aplicar-se a nous equips a partir de l'1 de gener de 2022. Entre altres aspectes, estableix requisits pel que fa a l'eficiència energètica i les emissions de partícules, compostos orgànics gasosos, NOX i CO.

A més d'aquests quatre actes legislatius, que se centren a reduir les emissions procedents d'aquest tipus d'equips, existeixen altres dos reglaments relatius a l'etiquetatge energètic de calderes i aparells de calefacció local (estufes) amb què convé estar familiaritzats:

Reglament delegat (UE) 2015/1187 en tot allò relatiu a l'etiquetatge energètic de calderes de combustible sòlid, incloent correcció d'errors, publicat el 7 d'agost de 2015 en el Diari Oficial de la Unió Europea. Aquest Reglament ja està en vigor, afecta a calderes de combustible sòlid de menys de 70 kW, i comença a aplicar-se a nous equips a partir de l'1 d'abril de 2017.

Reglament delegat (UE) 2015/1186 en tot allò relatiu a l'etiquetatge energètic dels aparells de calefacció local (estufes). Aquest Reglament ja està en vigor, afecta a aparells de calefacció local (estufes) de menys de 50 kW, i comença a aplicar-se a nous equips a partir de l'1 de gener de 2018.

És a dir, a partir d'abril de 2017 per a les calderes i de gener de 2018 per a les estufes, disposarem d'informació al voltant de l'eficiència energètica d'aquest tipus d'equips a través d'una etiqueta energètica similar a la que tenen avui dia aparells d'ús quotidià com els frigorífics o les rentadores.