Pala
  The part of a turbine that rotates when driven by the wind, and which turns the wind's kinetic energy into rotational energy along the axis of the rotor.
  Pala
  The part of a turbine that rotates when driven by the wind, and which turns the wind's kinetic energy into rotational energy along the axis of the rotor.
  Panel fotovoltaico
  Conjunto de módulos eléctricamente interconectados para conseguir una intensidad de corriente y una tensión en circuito abierto determinado.
  Pantallas LCD
  A tecnoloxía LCD (Liquid-Crystal Display) utiliza moléculas de cristal líquido colocadas entre dúas placas transparentes polarizadas. As moléculas de cristal líquido son polarizadas e rotadas segundo se queira permiti-lo paso da luz dunha cor ou doutra.
  Pantallas LCD
  A tecnoloxía LCD (Liquid-Crystal Display) utiliza moléculas de cristal líquido colocadas entre dúas placas transparentes polarizadas. As moléculas de cristal líquido son polarizadas e rotadas segundo se queira permiti-lo paso da luz dunha cor ou doutra.
  Parque eólico
  Conjunt d'aerogeneradors que aprofiten l'energia del vent per produir una electricitat que s'aboqui a la xarxa per al seu consum.
  Parque eólico
  Conjunto de aerogeneradores que aprovechan la energía del viento para producir una electricidad que se vierta a la red para su consumo.
  Pila de combustible
  Dispositivo electroquímico que produce a conversión directa de enerxía química en enerxía eléctrica mediante un proceso físico inverso da electrólise. As pilas de combustible están constituídas por un conxunto de celas acumuladas, cada unha delas converte directamente a enerxía dun combustible en electricidade e calor sen que exista combustión, polo que producen baixas emisións e, ao non existir partes móbiles, resultan moi silenciosas. A diferenza do que acontece nunha pila ou batería convencional, non se esgota co tempo de funcionamento, senón que se prolonga mentres continúe o subministro dos reactivos.
  Pila de combustible
  Dispositivo electroquímico que produce a conversión directa de enerxía química en enerxía eléctrica mediante un proceso físico inverso da electrólise. As pilas de combustible están constituídas por un conxunto de celas acumuladas, cada unha delas converte directamente a enerxía dun combustible en electricidade e calor sen que exista combustión, polo que producen baixas emisións e, ao non existir partes móbiles, resultan moi silenciosas. A diferenza do que acontece nunha pila ou batería convencional, non se esgota co tempo de funcionamento, senón que se prolonga mentres continúe o subministro dos reactivos.
  Panel fotovoltaico
  Conjunt de mòduls elèctricament interconnectats per tal d’aconseguir una intensitat de corrent i una tensió en circuit obert determinat.
  Poder calorífico
  Valor màxim de calor que es pot obtenir cremant un combustible en una combustió ideal (màxim rendiment).
  Poder calorífico
  Valor máximo de calor que se puede obtener quemando un combustible en una combustión ideal (máximo rendimiento).
  Potencia
  Capacitat d'un aparell per donar servei en la unitat de temps.
  Potencia
  Capacidad de un aparato para dar servicio en la unidad de tiempo.
  Protocolo de Kioto
  Acordo internacional de 1997 para reducir, no período 2008 a 2012, un 5,2 por cento de media a emisión combinada de gases co efecto invernadoiro respecto aos niveis de 1990.
  Protocolo de Kioto
  Acordo internacional de 1997 para reducir, no período 2008 a 2012, un 5,2 por cento de media a emisión combinada de gases co efecto invernadoiro respecto aos niveis de 1990.
  Purines
  Efluente orgánico procedente de la ganadería intensiva de porcino. Es biodegradable y se emplea para obtener biogás.
  Purines
  Efluent orgànic que prové de la ramaderia intensiva de porcí. És biodegradable i s’usa per obtenir-ne biogàs.