Acceso a la red
  Dereito a emprega-la rede de transporte ou de distribución de toda persoa física ou xurídica que subministre electricidade a esa rede ou reciba subministro dela.
  Acceso a la red

  Derecho a emplear la red de transporte o de distribución de toda persona física o jurídica que suministre electricidad a esa red o reciba suministro de ella.

  ACS
  Sigla d’aigua calenta sanitària
  ACS
  Sigla de agua caliente sanitaria.
  Aerogenerador
  Generador que converteix l’energia cinètica del vent en energia elèctrica.
  Aerogenerador
  Generador que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica.
  Ahorro de Energía

  El ahorro de energía en el hogar se puede conseguir, tanto por el uso de equipos más eficientes energéticamente, como por la aplicación de prácticas  más responsables con los equipos que la consumen.

  Aislamiento térmico
  Os illantes térmicos que se colocan en teitos, tabiques e muros teñen a propiedade de impedir o paso da calor en ambos sentidos; por iso evitan que no inverno escape a calor ao exterior e que no verán entre a calor na vivenda. Os materiais illantes poden ser de orixe vexetal (cortiza, fibra de madeira, etc.) sintético (escuma de poliuretano, poliestireno, escumas fenólicas, etc.). Pódense colocar sobre a cara interna ou externa dos paramentos, ou incluso no interior dos mesmos, se existise cámara de aire e se puidesen inxectar nesta.
  Aislamiento térmico

  Los aislantes térmicos que se colocan en techos, tabiques y paredes tienen la propiedad de evitar el paso del calor en ambas direcciones; por eso evitan que en invierno se escape el calor al exterior y que en verano entre el calor en la casa. Los materiales aislantes pueden ser de origen vegetal (corteza, fibra de madera, etc.) sintéticos (espuma de poliuretano, poliestireno, espumas fenólicas, etc.). Se pueden colocar en la cara interior o exterior de los paramentos, o incluso dentro de ellos, si existiera una cámara de aire y se pudieran inyectar en ella.

  Aprovechamiento hidroeléctrico
  Conxunto de instalacións necesarias para transforma-la enerxía potencial dun curso de auga en enerxía eléctrica. Os aproveitamentos poden ser de auga corrente, de encoro, en canle de irrigación ou en abastecemento de auga potable. Se a potencia instalada non supera os dez megawatt, considérase minihidráulico o aproveitamento.
  Aprovechamiento hidroeléctrico

  Conjunto de instalaciones necesarias para transformar la energía potencial de un curso de agua en energía eléctrica. Los aprovechamientos pueden ser de agua fluyente, de embalse, en canal de irrigación o en abastecimiento de agua potable. Si la potencia instalada no supera los diez megavatios, se considera minihidráulico el aprovechamiento