Normativa d'autoconsum

El marc normatiu de l'autoconsum es troba perfectament definit i s'enquadra sota la Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector Elèctric.

La regulació fonamental sobre autoconsum apareix continguda al RD 244/2019 que regula les condicions econòmiques, tècniques i administratives que regeixen l'autoconsum.

A més, el marc normatiu inclou diferents disposicions que regulen diferents aspectes relatius a l'autoconsum com ara els procediments d'accés i connexió, reglaments tècnics, normativa de xarxa europea així com la normativa autonòmica i local.

Marco normativo del autoconsumo