Sensor de Humedad
  As secadoras máis avanzadas tecnicamente contan cun sistema que controla electronicamente o secado mediante sensores de humidade, deténdose o proceso sen necesidade de que a roupa seque completamente.
  Sensor de Humedad
  As secadoras máis avanzadas tecnicamente contan cun sistema que controla electronicamente o secado mediante sensores de humidade, deténdose o proceso sen necesidade de que a roupa seque completamente.
  Sensores de presencia
  Son unos dispositivos que accionan un mecanismo cuando detectan la presencia de algún movimiento.
  Sensores de presencia
  Són uns dispositius que accionen un mecanisme quan detecten la presència d'un moviment.
  Sistema de Etiquetado Energético de los Electrodomésticos
  Impulsado pola Directiva Europea 92/75/CEE, de 22 de setembro de 1992, estableceuse un sistema de información uniforme para tódolos estados membros, sobre o comportamento enerxético dun electrodoméstico comparado con tódolos do seu mesmo tipo e prestacións. O obxectivo é aumenta-la información do usuario sobre as características do equipo que vai empregar.
  Sistema de Etiquetado Energético de los Electrodomésticos
  Impulsado pola Directiva Europea 92/75/CEE, de 22 de setembro de 1992, estableceuse un sistema de información uniforme para tódolos estados membros, sobre o comportamento enerxético dun electrodoméstico comparado con tódolos do seu mesmo tipo e prestacións. O obxectivo é aumenta-la información do usuario sobre as características do equipo que vai empregar.
  Sonda de Agua
  Sistema de detección inteligente en el interior de una lavadora, que minimiza el consumo de agua consiguiendo ahorrar recursos.
  Sonda de Agua
  Sistema de detecció intel•ligent a l’interior d’una rentadora que minimitza el consum d’aigua i aconsegueix estalviar recursos.
  Split o sistema partido
  Sistema de aire acondicionado cunha unidade externa e unha unidade interna. No caso de que para unha unidade externa haxa varias internas denomínase multi-split, e neste caso cada unidade interna pode ser regulable por separado.
  Split o sistema partido
  Sistema de aire acondicionado cunha unidade externa e unha unidade interna. No caso de que para unha unidade externa haxa varias internas denomínase multi-split, e neste caso cada unidade interna pode ser regulable por separado.