Qualificació Energètica d'Edificis

Les exigències relatives a la certificació energètica d'edificis que estableix la Directiva 2002/91 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, es van traslladar al Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual es va aprovar un Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció.

Amb posterioritat, la Directiva 2002/91 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, ha estat modificada mitjançant la Directiva 2010/31 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, circumstància que ha obligat a traslladar de nou a l'ordenament jurídic espanyol les modificacions que introdueix respecte a la Directiva modificada.

Si bé aquesta transposició podria realitzar-se mitjançant una nova disposició que modifiqués el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, i que alhora completés la transposició contemplant els edificis existents, sembla pertinent que es realitzi mitjançant una única disposició que refonent el vàlid de la norma de 2007, la derogui i completi, incorporant les novetats de la nova directiva i ampliï el seu àmbit a tots els edificis, inclosos els existents.

En conseqüència, mitjançant aquest Reial decret es transposa parcialment la Directiva 2010/31 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, pel que fa a la certificació d'eficiència energètica d'edificis, refonent el Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, amb la incorporació del Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis existents.

Aquest Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat nº 89 (13 / 04/2013), sent voluntària la seva aplicació fins a l'1 de juny de 2013. a partir d'aquest moment, la presentació o posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica de la totalitat o part d'un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d'aquesta data.

Segons la Disposició Transitòria primera d'aquest Reial decret, la presentació o posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica de la totalitat o part d'un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compra-venda o arrendament celebrats a partir d'aquesta data (1 de juny de 2013).

En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d'eficiència energètica, s'assigna a cada edifici una Classe energètica d'eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, fins a la classe G, per als menys eficients.

D'altra banda, i com el seu mateix nom indica, l'esmentat RD 235/2013 estableix el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis. Aquest procediment el desenvoluparà l'òrgan competent en aquesta matèria de la Comunitat Autònoma corresponent, encarregat també del registre de les certificacions en el seu àmbit territorial, el control extern i la inspecció. 

Podeu consultar tota la informació corresponent a la vostra Comunitat Autònoma a través de l'organisme de contacte designat per aquesta. Més informació a MINETAD. 

 

ACTUALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

Tal com s'indica a la pàgina oficial de certificació energètica d'edificis:

S'està portant a terme una actualització de les eines de certificació energètica, que en cap cas n'afectarà al maneig, i sí als mecanismes interns de càlcul de la qualificació energètica.

En aquest sentit, s'ha publicat una nota informativa a la pàgina oficial que aclareix els canvis que s'hi han produït i les consideracions necessàries per a aquest període transitori, tant a nivell tècnic com a nivell administratiu.

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES EMPRESES DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS:  

L'IDAE INFORMA que no realitza cap homologació, acreditació o reconeixement sobre cap empresa, entitat, persona física o jurídica pel que fa a la certificació d'eficiència energètica.

La utilització del nom de l'IDAE, del seu logotip o de qualsevol dels seus símbols que el representen, de forma fraudulenta i sense consentiment de l'IDAE, incorre en un delicte de falsedat en la qualitat dels productes o serveis que s'ofereixen al mercat, i serà perseguit i denunciat davant de l'autoritat competent. 

no-alt
no-alt
no-alt
Catalan