Réxime Xurídico
Relación de Leyes y Reales Decretos aplicables

O IDAE, como entidade pública empresarial (EPE), réxese pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o Real Decreto 18/2014, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), e demais normativa de carácter contractual, emprego público, procedemento administrativo común patrimonial, orzamentario, subvencionado e vixente que poida ser de aplicación.