Marco Normativo del Sector de Biocarburantes

Ámbito Europeo

Fomento de uso e sustentabilidade:

Directiva (UE) 2015/1513 do Parlamento Europeo e do Consello de 9 de setembro de 2015 pola que se modifican a Directiva 98/70/CE, relativa á calidade da gasolina e o gasóleo, e a Directiva 2009/28/CE, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables. 

Directiva 2009/28/CE, do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables e pola que se modifican e derróganse as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Especificacións técnicas:

Directiva (UE) 2015/1513 do Parlamento Europeo e do Consello de 9 de setembro de 2015 pola que se modifican a Directiva 98/70/CE, relativa á calidade da gasolina e o gasóleo, e a Directiva 2009/28/CE, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables.

Directiva (UE) 2015/652 do Consello, de 20 de abril de 2015, pola que se establecen métodos de cálculo e requisitos de notificación de conformidade coa Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á calidade da gasolina e o gasóleo.

Directiva 2009/30/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009, pola que se modifica a Directiva 98/70/CE en relación coas especificacións da gasolina, o diésel e o gasóleo, introdúcese un mecanismo para controlar e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, modifícase a Directiva 1999/32/CE do Consello en relación coas especificacións do combustible utilizado polos buques de navegación interior e derrógase a Directiva 93/12/CE.

Fiscalidade:

Directiva 2003/96/CE, de 27 de outubro de 2003, pola que se reestrutura o réxime comunitario de imposición dos produtos enerxéticos e da electricidade.

Aspectos comerciais:

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2092 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Indonesia

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Argentina

Decisión de Ejecución (UE) 2019/245 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por la que se aceptan ofertas de compromiso a raíz de la imposición de derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina

Regulamento de execución (UE) Nº 1194/2013 do Consello de 19 de novembro de 2013 polo que se establece un dereito antidumping definitivo e percíbese definitivamente o dereito provisional establecido sobre as importacións de biodiesel orixinario de Arxentina e Indonesia.

Regulamento de execución (UE) 2015/1518 da Comisión de 14 de setembro de 2015 polo que se establece un dereito antidumping definitivo sobre as importacións de biodiesel orixinario dos Estados Unidos de América tras unha reconsideración por expiración de conformidade co artigo 11, apartado 2, do Regulamento (CE) nº 1225/2009 do Consello.

Regulamento de execución (UE) 2015/1519 da Comisión de 14 de setembro de 2015 polo que se establece un dereito compensatorio definitivo sobre as importacións de biodiesel orixinario dos Estados Unidos de América tras unha reconsideración por expiración de conformidade co artigo 18 do Regulamento (CE) nº 597/2009 do Consello.  

 

Ámbito Español

Desenvolvemento do sector:

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do Sector de Hidrocarburos. Modificada mediante Lei 12/2007, de 2 de xullo.

Especificacións técnicas:

Real Decreto 61/2006, de 31 de xaneiro, polo que se determinan as especificacións de gasolinas, gasóleos, fuelóleos e gases licuados do petróleo e regúlase o uso de determinados biocarburantes. Modificado mediante Real Decreto 1088/2010, de 3 de setembro.

Fiscalidade:

Lei 38/1992, de 28 de decembro, de Impostos Especiais. Modificada mediante Lei 53/2002, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social e modificada mediante Lei 22/2005, de 18 de novembro, pola que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidade de produtos enerxéticos e electricidade e do réxime fiscal común aplicable ás sociedades matrices e filiais de estados membros diferentes, e regúlase o réxime fiscal das achegas transfronteirizas a fondos de pensións no ámbito da Unión Europea. Modificada mediante Lei 2/2012, de 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2012. Modificada mediante Lei 15/2012, de 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética.

Real Decreto 1165/1995, de 7 de xullo, polo que se aproba o Regulamento dos Impostos Especiais. Modificado mediante Real Decreto 1739/2003, de 19 de decembro, polo que se modifican o Regulamento dos Impostos Especiais, aprobado polo Real Decreto 1165/1995, de 7 de xullo, e o Real Decreto 3485/2000, de 29 de decembro. Modificado mediante Real Decreto 774/2006, de 23 de xuño.  Modificado mediante Real Decreto 191/2010, de 26 de febreiro. Modificado mediante Real Decreto 1715/2012, de 28 de decembro, polo que se modifica o Regulamento dos Impostos Especiais, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de xullo, e introdúcense outras disposicións relacionadas co ámbito tributario. Modificado mediante Real Decreto 1041/2013, de 27 de decembro, polo que se modifica o Regulamento dos Impostos Especiais, aprobado polo Real Decreto 1165/1995, de 7 de xullo, e introdúcense outras disposicións en relación cos Impostos Especiais de fabricación e o Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.

Obrigación de uso:

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

Circular 1/2019, de 13 de marzo, da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, pola que se regula a xestión do mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

Real Decreto 1085/2015, de 4 de decembro, de fomento dos Biocarburantes.

Orde IET/2786/2015, de 17 de decembro, pola que se modifica a Orde ITC/2877/2008, de 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

Resolución de 27 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se actualiza o anexo da Orde ITC/2877/2008, de 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

Orde Ministerial ITC/2877/2008, de 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

Lei 12/2007, de 2 de xullo, pola que se modifica a Lei do Sector de Hidrocarburos.

 

Sustentabilidade:

Orden TEC/1420/2018, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los aspectos de detalle del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y de la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad regulados en el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

Circular 1/2019, de 13 de marzo, da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, pola que se regula a xestión do mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

Real Decreto 1597/2011, de 4 de novembro, polo que se regulan os criterios de sustentabilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o Sistema Nacional de Verificación da Sustentabilidade e o dobre valor dalgúns biocarburantes a efectos do seu cómputo.