Eólica de pequeña potencia
Las instalaciones eólicas de pequeña potencia presentan unas características propias, que las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a la gran eólica

Os parques eólicos de gran potencia son fundamentais para aumentar a contribución da enerxía de orixe renovable no sistema eléctrico nacional. Con todo, aínda non se aproveitou en España a capacidade da tecnoloxía eólica para achegar enerxía renovable de forma distribuída, mediante a súa integración en contornas urbanas, semiurbanas, industriais e agrícolas, especialmente asociada a puntos de consumo da rede de distribución.

As instalacións eólicas de pequena potencia presentan unhas características propias, que as dotan dunha serie de vantaxes adicionais respecto da gran eólica, como unha potencial maior eficiencia global polas perdas evitadas nas redes de transporte e distribución, e que permiten a integración de xeración renovable sen necesidade de crear novas infraestruturas eléctricas. Ademais, poden fomentar a implicación cidadá na mellora da eficiencia enerxética, do autoabastecemento enerxético e da loita contra o cambio climático. A continuación, cítanse as máis significativas:

Xeración de enerxía próxima aos puntos de consumo.

Versatilidade de aplicacións e localizacións, ligado ao autoconsumo, con posibilidade de integración en sistemas híbridos.

Accesibilidade tecnolóxica ao usuario final, facilidade de transporte de equipamentos e montaxe.

Funcionamento con ventos moderados, sen requirir complexos estudos de viabilidade.

Aproveitamento de pequenos emprazamentos ou de terreos con orografías complexas. 

Subministración de electricidade en lugares illados e afastados da rede eléctrica.

Optimización do aproveitamento das infraestruturas eléctricas de distribución existentes.

Baixo custo de operación e mantemento e elevada fiabilidade.

Reducido impacto ambiental, por menor tamaño e impacto visual, e pola súa integración en contornas con actividade humana.

Tecnicamente, estas aeroturbinas teñen unha estrutura similar ás grandes, só que o seu deseño é moito máis simple (sistemas de orientación pasivos, xeradores eléctricos robustos de baixo mantemento, ausencia de multiplicadores...). A súa sinxeleza de funcionamento fai que, en xeral, estas pequenas instalacións poidan ser atendidas polos propios usuarios.

Na actualidade, en España, os pequenos aeroxeradores son sobre todo utilizados para o autoconsumo de edificacións illadas. Ademais, adoitan ir acompañados de paneis solares fotovoltaicos formando parte de pequenos sistemas híbridos que, por medio da combinación da enerxía do sol e o vento, permiten garantir a subministración eléctrica. Estes sistemas, bastante fiables, inclúen unhas baterías onde se almacena a enerxía sobrante para cando non haxa vento nin sol.

Outra posibilidade consiste en utilizar estas máquinas para producir enerxía e vertela á rede eléctrica. Esta opción aínda está moi pouco desenvolvida en España, aínda que isto podería cambiar nesta década cunhas condicións máis favorables.