Biogás
El biogás es la única energía renovable que puede usarse para cualquiera de las grandes aplicaciones energéticas

O biogás é un gas composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), en proporcións variables dependendo da composición da materia orgánica a partir da cal se xerou. As principais fontes de biogás son os residuos gandeiros e agroindustriais, os lodos de estacións depuradoras de augas residuais urbanas (EDARs) e a fracción orgánica dos residuos domésticos.

Os procesos de descomposición biolóxica en ausencia de osíxeno (anaerobios) que permiten producir biogás a partir de materia orgánica suceden en vertedoiros ou en reactores pechados, comunmente coñecidos como dixestores anaerobios. A desgasificación de vertedoiros mediante a captación do biogás xerado permite mellorar as condicións de seguridade de explotación dos devanditos vertedoiros, realizándose tamén, en moitos casos, un aproveitamento enerxético do biogás captado. No caso dos dixestores anaerobios, aliméntase a materia orgánica (substratos), e mantéñense unhas determinadas condicións de operación (tempo de residencia, temperatura, etc.). A fin de maximizar a produción de biogás nos dixestores, é habitual mesturar distintos tipos de substratos (co-dixestión), debendo ter especial coidado para que a mestura escollida permita que os procesos biolóxicos transcorran sen inhibicións.

O biogás é a única enerxía renovable que pode ser usada para calquera das grandes aplicacións enerxéticas: eléctrica, térmica ou como carburante. As súas posibilidades van desde canalizarse para o seu uso directo nunha caldeira adaptada para a súa combustión, a inxectarse previa purificación, ata biometano nas infraestruturas de gas natural existentes, tanto de transporte como de distribución.

Dado que o CH4 ten un potencial de quecemento global 21 veces superior ao CO2, o aproveitamento apropiado do biogás ten un gran potencial para contribuír a reducir emisións de gases de efecto invernadoiro.

Normativa de requisitos de calidade para inxección na rede

Protocolo de detalle coas especificacións de calidade do gas procedentes de fontes non convencionais introducido no sistema gasista e posteriores modificacións

Grupo de traballo CEN/TC 408 e proxectos de norma prEN 16723-1 sobre especificacións para a inxección de biometano na rede de gas natural (voto previsto a mediados de abril 2016) e prEN 16723-2 con especificacións para o uso como combustible.

 

no-alt
no-alt
no-alt
Galician