Règim jurídic
Relación de Leyes y Reales Decretos aplicables

Relació de lleis i reals decrets aplicables

Llei 46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a 1986 (disposició addicional vint-i-unena), per la qual es va crear l'Entitat de Dret Públic Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia.

Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat. (BOE 90 de 15-04-97).

Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (article 72) BOE 313 31/12/98.

Real decret-llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (disposicions addicionals dotzena i tretzena).

Real decret 18/2014, de 17 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). Real Decret 903/2017, de 13 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, en la disposició final cinquena modifica l'article 1 de l'Estatut de l'IDAE i la seva denominació passa a ser E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P.

 

 


 

 

 


 

 

Catalan