Bioerregaien sektoreko esparru arautzailea

Europako eremua

Erabileraren eta jasangarritasunaren sustapena:

2015/1513 Zuzentaraua (EB), 2015eko irailaren 9koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, gasolinaren eta gasolioaren kalitateari buruzko 98/70/EE Zuzentaraua eta iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzeari buruzko 2009/28/EE Zuzentaraua aldatzen dituena. 

2009/28/EE Zuzentaraua, 2009ko apirilaren 23koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzeari buruzkoa dena eta 2001/77/EE eta 2003/30/EE Zuzentarauak aldatzen eta indargabetzen dituena.

Zehaztapen teknikoak:

2015/1513 Zuzentaraua (EB), 2015eko irailaren 9koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, gasolinaren eta gasolioaren kalitateari buruzko 98/70/EE Zuzentaraua eta iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzeari buruzko 2009/28/EE Zuzentaraua aldatzen dituena.

2015/652 Zuzentaraua (EB), 2015eko apirilaren 20koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, gasolinaren eta gasolioaren kalitateari buruzko 98/70/EE Zuzentarauarekin bat eginez ezartzen dituena kalkulu-metodoak eta jakinarazpen-betekizunak.

2009/30/EE Zuzentaraua, 2009ko apirilaren 23koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena. Honen bidez, 98/70/EE Zuzentaraua aldatzen da, gasolinaren, dieselaren eta gasolioaren inguruko zehaztapenei dagokienez; berotegi-efektuko gasen igorpenak kontrolatzeko eta murrizteko mekanismoa bat ezartzen da; Kontseiluaren 1999/32/EE Zuzentaraua aldatzen da, barruko nabigazio-ontziek erabiltzen duten erregaiaren zehaztapenei dagokienez, eta 93/12/EE Zuzentaraua indargabetzen da.

Zerga-sistema:

2003/96/EE Zuzentaraua, 2003ko urriaren 27koa, produktu energetikoen eta elektrizitatearen zerga-araubide erkidea berregituratzen duena.

Merkataritza-alderdiak:

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2092 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Indonesia

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiésel originario de Argentina

Decisión de Ejecución (UE) 2019/245 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por la que se aceptan ofertas de compromiso a raíz de la imposición de derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina

2015/1518 Exekuzio Erregelamendua (EB), 2015eko irailaren 14koa, Kontseiluarena, dumping-aren aurkako behin betiko eskubidea ezartzen duena jatorria Ameriketako Estatu Batuetan duen biodieselaren inportazioen gainean, amaitzeagatik birpentsatu ondoren, Kontseiluaren 1225/2009 Erregelamenduaren (EE) 2. paragrafoaren 11. artikuluarekin bat eginez.

2015/1519 Exekuzio Erregelamendua (EB), 2015eko irailaren 14koa, Kontseiluarena, behin betiko konpentsazio-eskubidea ezartzen duena jatorria Ameriketako Estatu Batuetan duen biodieselaren inportazioen gainean, amaitzeagatik birpentsatu ondoren, Kontseiluaren 597/2009 Erregelamenduaren (EE) 18. artikuluarekin bat eginez.  

 

Espainiako eremua.

Sektorearen garapena:

34/1998 Legea, Hidrokarburoen Sektoreari buruzkoa. Uztailaren 2ko 12/2007 Legearen bidez aldatua.

Zehaztapen teknikoak:

61/2006 Errege Dekretua, urtarrilaren 31koa, gasolinen, gasolioen, fuel-olioen eta petrolioaren gas likidotuen zehaztapenak zehazten dituena eta bioerregai jakin batzuen erabilera erregulatzen duena. Irailaren 3ko 1088/2010 Errege Dekretuaren bidez aldatua.

Zerga-sistema:

38/1992 Legea, abenduaren 28koa, Zerga Bereziei buruzkoa. Zerga-, administrazio- eta gizarte-arloko neurriei buruzkoa den eta azaroaren 18ko 22/2005 Legearenbidez aldatu den abenduaren 30eko 53/2002 Legearen bidez aldatua. 22/2005 Legean, energia- eta elektrizitate-produktuen zerga-sistemaren arloko eta estatu kideetako sozietate nagusiei eta filialei ezar dakiekeen zerga-araubidearen arloko hainbat zuzentarau erkide sartzen dira Espainiako ordenamendu juridikora, eta Europar Batasunaren eremuan pentsio-funtsei egiten zaizkien mugez haraindiko ekarpenen zerga-araubidea erregulatzen da. Estatuko 2012rako Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen bidez aldatu da 22/2005 Legea. Jasangarritasun energetikorako zerga-neurriei buruzko abenduaren 27ko 15/2012 Legearen bidez aldatu da 2/2012 Legea.

1165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, zerga berezien erregelamendua onartzen duena. Abenduaren 19ko 1739/2003 Errege Dekretuaren bidez aldatua. Horren bidez, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuak onartutako zerga bereziei buruzko erregelamendua eta abenduaren 29ko 3485/2000 Errege Dekretua aldatzen dira. Ekainaren 23ko 774/2006 Errege Dekretuaren bidez aldatua.  Otsailaren 26ko 191/2010 Errege Dekretuaren bidez aldatua. Abenduaren 28ko 1715/2012 Errege Dekretuaren bidez aldatua. Horren bidez, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuak onartutako zerga bereziei buruzko erregelamendua aldatzen da, eta zerga-eremuarekin zerikusia daukaten beste xedapen batzuk sartzen dira. Abenduaren 27ko 1041/2013 Errege Dekretuaren bidez aldatua. Horren bidez, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuak onartutako zerga bereziei buruzko erregelamendua aldatzen da, eta fabrikaziorako zerga bereziekin eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergarekin zerikusia duten beste xedapen batzuk sartzen dira.

Erabiltzeko betebeharra:

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

1/2019 Zirkularra, martxoaren 13ekoa Merkatuen eta Lehiaren Nazio Batzordearena, garraio-xedea duten bioerregaien eta beste erregai berriztagarri batzuen erabilera sustatzeko mekanismoaren kudeaketa erregulatzen duena.

1085/2015 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, bioerregaiak sustatzekoa.

IET/2786/2015 Agindua, abenduaren 17koa, garraio-xedeak dituzten bioerregaiak eta beste erregai berriztagarri batzuk erabiltzea sustatzeko mekanismoa ezartzen duen urriaren 9ko ITC/2877/2008 Agindua aldatzen duena.

Ebazpena, 2013ko abenduaren 27koa, Energiaren Estatu Idazkaritzarena, garraio-xedeak dituzten bioerregaiak eta beste erregai berriztagarri batzuk erabiltzea sustatzeko mekanismoa ezartzen duen urriaren 9ko ITC/2877/2008 Aginduaren eranskina eguneratzen duena.

IET/2777/2008 Ministerio Agindua, urriaren 9koa, garraio-xedeak dituzten bioerregaiak eta beste erregai berriztagarri batzuk erabiltzea sustatzeko mekanismoa ezartzen duena.

12/2007 Legea, uztailaren 2koa, Hidrokarburoen Sektoreari buruzko Legea aldatzen duena.

 

 Jasangarritasuna:

Orden TEC/1420/2018, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los aspectos de detalle del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y de la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad regulados en el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

1/2019 Zirkularra, martxoaren 13ekoa Merkatuen eta Lehiaren Nazio Batzordearena, garraio-xedea duten bioerregaien eta beste erregai berriztagarri batzuen erabilera sustatzeko mekanismoaren kudeaketa erregulatzen duena.

1597/2011 Errege Dekretua, azaroaren 4koa, bioerregaien eta biolikidoen jasangarritasun-irizpideak, Jasangarritasuna Egiaztatzeko Nazio Sistema eta bioerregai batzuek zenbaketa-xederako duten balio bikoitza erregulatzen dituena.