Estudis, informes i estadístiques
ESTADÍSTIQUES I BALANÇOS ENERGÈTICS
Balances energéticos

Balanços energètics (1990-2021)

Balanços energètics d'energia primària i final sectoritzats en milers de tones equivalents de petroli (ktep). S'hi detallen un total de 69 tipus d'energia i 128 fluxos energètics i/o sectors. Sèrie històrica des del 1990 fins l'any 2021.

Balances energéticos anuales (Balanços energètics anuals)

Metodología Balance energético anual (Metodologia Balanç energètic anual)

 

 

Detalls de consums del sector servei (2019)

Consums energètics per branques del sector serveis i fonts energètiques expressats en unitats energètiques.

Consum per a usos i energies del sector residencial (2010-2020)

Consums per al sector residencial, per usos i fonts energètiques expressats en unitats energètiques.

Estadísticas de bombas de calor (2014 – 2021)

Estadísticas de bombas de calor por zonas climáticas, tipos de bombas de calor y sectores. La información publicada se refiere al parque, potencia y producción térmica, horas de funcionamiento y SPF (Factor de rendimiento estacional) de las bombas de calor.

Poders calorífics

Poders calorífics i continguts energètics de diferents productes utilitzats en l'elaboració d'estadístiques i balanços energètics.

Indicadors energètics
indicadors energèti...

indicadors energètics

Els indicadors energètics relacionen el consum d'energia i l'activitat econòmica o productiva responsable d'aquest consum. A continuació, s'inclouen enllaços d'indicadors amb nivell diferent de desagregació sectorial i temporal.

Intensitats energètiques (2020)
Inclou l'evolució d'indicadors d'intensitat energètica en els principals sectors de consum a Espanya i països del nostre entorno.

Indicadores de detalle (2020) 
Comparativa d'indicadors específics per sectors, branques, usos i fonts energètiques. Inclou en alguns casos ajustos (paritat de poder de compra, clima i estructura), així com descomposició de les variacions d'intensitat segons diferents efectes. 

Informes
Informes

Informe estadístic d'energies renovables 2021 Inclou informació actualitzada al febrer de 2023 sobre energia bruta disponible, consums d'energia final, potències elèctriques i capacitats de producció amb energia renovables de l'any 2021. A més, es mostra la situació a les Comunitats autònomes, així com l'evolució històrica des de l'any 2000 quant a potència elèctrica, superfície solar instal·lada i capacitat de producció de biocarburants.

Informe sintètic d'indicadors d'eficiència energètica (2020) 

Incluye una selección de parámetros e indicadores de interés para el análisis de la eficiencia energética tanto a nivel global como a nivel de los principales sectores de actividad socioeconómica.

Preus energètics
Precios energéticos

Imports associats a les tarifes aplicables al consum de gas i electricitat (preus regulats), preus de venda de combustibles i carburants derivats del petroli i preus de venda de biomassa per a usos tèrmics. 

Tarifes regulades (04/2023)

Tarifes regulades (01/2023)

Combustibles i carburantes (05/2023)

Combustibles i carburantes (04/2023)

Combustibles i carburantes (03/2023)

 

Estudis i informes
Estudios e informes

 

Estudi sobre hàbits i actituds dels usuaris no habituals vers el transport pública urbà col·lectiu L'estudi, realitzat l'any 2016 a través d'un Conveni marc de col·laboració entre l'Associació d'Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius (ATUC) i IDAE, ha identificat, per a un conjunt de ciutats de més de 100.000 habitants i per al grup dels usuaris no habituals del transport públic urbà col·lectiu, els principals hàbits de mobilitat i el potencial d'aquest grup de població per convertir-se en usuaris habituals del transport públic de la seva ciutat

Síntesi de l'Estudi del parc de bombes de calor a Espanya Síntesi de l'estudi realitzat per l'IDAE l'any 2014 calculant i caracteritzant el parc de bombes de calor espanyol d'acord amb allò establert per la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. L'informe presenta els principals resultats de l'estudi segmentats en tres zones climàtiques (Atlàntic nord, continental i Mediterrània) i quatre sectors d'ús final (residencial, indústria, comerç-serveis i activitats annexes al transport)

Ciudad sostenible

ODYSSEE-MURE Proyecto de indicadores y medidas de eficiencia energética, apoyado por la Comisión Europea a través del Programa H2020. Integra una red compuesta por 36 organismos de 31 países europeos, mayoritariamente agencias de energía. España participa a través del IDAE desde 1996. Los objetivos principales del proyecto son el seguimiento comparativo del progreso de los Estados miembros y de la UE en materia de eficiencia energética mediante el uso de indicadores energéticos y la evaluación de medidas de eficiencia energética. Para ello, el proyecto se sustenta en dos Bases de Datos correspondientes a indicadores (ODYSSEE) y a medidas (MURE) de eficiencia energética, en base a las cuales se han desarrollado una serie de herramientas analíticas que  en conjunto facilitan el análisis y seguimiento de las políticas de eficiencia a nivel de la UE.

Web proyecto ODYSSEE-MURE

Informes nacionales: 

España

Otros países

Otros enlaces de interés:

“Policy briefs” o informes sintéticos de análisis de la eficiencia energética a nivel general y sectorial (edificios, transporte, industria)

Rehabilitación energética de los edificios en España y la UE. Experiencia adquirida y principales recomendaciones 

Herramientas analíticas de eficiencia energética

 

MESH

MESH  Projecte coordinat per l'IDAE, finalitzat al desembre de 2013, i portat a terme amb el suport d'EUROSTAT i la col·laboració especial de representants d'Àustria, Holanda, Regne Unit i Eslovènia. L'objectiu del treball, a més d'aprofundir en l'anàlisi del consum segons els usos i serveis, és millorar el coneixement de les pràctiques estadístiques relatives al sector residencial entre els Estats membres i facilitar una homogeneïtat metodològica i de recopilació de dades entre països superior

Manual estadístic sobre el consum d’energia en el sector residencial 

Web d'Eurostat

 

SPAHOUSEC 

Comienza el estudio SPAHOUSEC III (29(03/2021)

El IDAE acaba de iniciar el estudio SPAHOUSEC III dirigido al análisis del consumo energético de los hogares españoles. Este proyecto dará respuesta a los requerimientos estadísticos establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2146 de la Comisión, por el cual se insta a los Estados Miembros a disponer de información desagregada sobre consumos por usos en el sector residencial. 

Para ello es necesario recopilar datos de consumo energético en una muestra de hogares a lo largo de 2021. Con tal fin, el IDAE ha contratado, a través de sendos concursos públicos, a las empresas COTESA y SERTOGAL – CONECTINO, que se encargarán de la elaboración de dicho panel y de las mediciones de consumos eléctricos, respectivamente.

Toda la información recopilada y facilitada por lo hogares estará sometida a secreto estadístico de acuerdo con la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP) y se encontrará también amparada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD), garantizándole que su información estará convenientemente anonimizada y que será utilizada únicamente con fines estadísticos para obtener resultados agrupados a nivel nacional. Los resultados agregados del estudio estarán disponibles en la página Web del IDAE.

Carta del Director General a los panelistas del SPAHOUSEC III

Si voluntariamente quiere colaborar en el estudio SPAHOUSEC III, puede hacerlo a través del formulario de contacto que encontrará en este enlace

 

SPAHOUSEC I. Desenvolupat per l'IDAE durant els anys 2010 i 2011, l'estudi Spahousec ha permès conèixer en detall el consum d'energia a les més de 17 milions de llars d'Espanya i analitzar-ho. L'informe inclou la desagregació per usos i fonts energètiques, així com les característiques de l'equipament per tipus d'habitatge, a l'àmbit nacional i per zones climàtiques representatives

Resum d'informació bàsica 

Informe final

En conformidad con los requerimientos exigidos por el Reglamento (UE) n.0 431/2014 de la Comisión entre los años 2016 y 2018 se ha realizado un nuevo estudio que complementa al estudio SPAHOUSEC, el estudio SPAHOUSEC II, dirigido a profundizar y a actualizar el conocimiento disponible del sector residencial, tiene como objetivo principal la determinación de los consumos térmicos de los hogares españoles que disponen de sistemas de calefacción individual basados en gas natural en sus primeras residencias o viviendas principales.

El estudio SPAHOUSEC II incluye una serie de particularidades que lo diferencian del anterior proyecto, siendo la diferencia principal la medición in situ de los consumos de gas natural en servicios de calefacción. El estudio ha permitido además profundizar en el conocimiento sobre la disponibilidad y el comportamiento asociado al equipamiento de los hogares dotados de sistemas individuales de calefacción

Estudio SPAHOUSEC II

 

Vehículos eficientes

Vehículos eficientes La Directiva 2009/33/EC para la promoción de vehículos limpios y energéticamente eficientes, internaliza los impactos sobre consumo de energía y emisiones contaminantes en la adquisición de vehículos por parte de las entidades que prestan servicios públicos. En España, la Directiva fue transpuesta a legislación nacional a través de los artículos 105 y 106 y la disposición adicional sexta de la Ley de Economía Sostenible. El proyecto europeo “Clean Fleets” se está desarrollando en el marco del programa IEE para apoyar a administraciones y operadores en la aplicación de la Directiva. Incluye recomendaciones y estudios de caso de ciudades europeas

Directiva 2009/33/EC

Web Clean fleets

 

Propulsants alternatius La Directiva 2014/94 / UE estableix els requisits mínims per a la creació d'una infraestructura per als propulsants alternatius, la implementació s'ha de fer mitjançant els marcs d'acció nacionals dels Estats membres, així com mitjançant la regulació de les especificacions tècniques comunes sobre els punts de recàrrega i de proveïment d'aquests propulsants.

La Directiva 2014/94 / UE ha estat transposada a l'ordenament jurídic nacional mitjançant les aprovacions del Marc d'Acció Nacional d'energies alternatives en el transport (MAN) i del Reial Decret 639/2016, de 9 de desembre, sobre la infraestructura de combustibles alternatius .

A continuació s'inclouen un resum de la situació espanyola en relació a la Directiva 2014/94 / UE, així com els enllaços als documents esmentats.

Directiva 2014/94/UE 

Directiva 2014/94/UE, hacia un transporte más sostenible y eficiente en la UE: Síntesis y el caso español

Marco de Acción Nacional Español de energías alternativas en el transporte

Real Decreto 639/2016

 

Estado actual de la movilidad alternativa La situación actual de la movilidad asociada a los vehículos eléctricos y a otros propulsantes alternativos en cuanto a flotas e infraestructuras en España y otros países se puede consultar a través de los siguientes enlaces:

Mapa de vehículos y estaciones de repostaje según combustibles alternativos en España y en la Unión Europea

Panorámica global sobre la movilidad eléctrica nivel mundial

Transporte y movilidad sostenible: una oportunidad para España

Ciudades inteligent...

Ciudades inteligentes

Ciutats intel·ligents Els problemes de sostenibilitat de les ciutats actuals i, més específicament, dels seus sistemes energètics, s'estan abordant durant els últims anys en l'àmbit de la UE sota l'epígraf comú de "Smart City". Els documents següents descriuen el panorama associat a aquest concepte a Espanya i als països del nostre entorn i informen sobre les principals tecnologies involucrades i el seu possible desenvolupament en l'entorn urbà del nostre país

Mapa tecnològic  

Full de ruta

 

Calor i fred renovable Mapes descriptius de tres tecnologies de generació tèrmica a partir de tres fonts renovables: solar tèrmica, geotèrmia i biomassa, amb vista a la seva utilització en el sector de l'edificació i en entorns urbans principalment. Última generació, iniciatives i entitats promotores, barreres i projeccions de mercat esperades.

Solar tèrmica

Geotèrmia  

Biomassa

 

Aigua i energia  Anàlisi de la interdependència entre aigua i energia al nostre país i del paper que la ciència i la tecnologia pot tenir en la reducció de l'energia consumida durant el cicle de l'aigua. Estimació del consum energètic en dessalatge i depuració urbana. Tendències tecnològiques. 

Estudi del sector de l'aigua