Execució de rehabilitació energètica de l'envolupant a l'edifici d'habitatges “Óscar” a l'Avda. Castilla y León, 15-27. San Sebastián de los Reyes, Madrid
Author: Carlos F. Ruiz - Architect
Actuacion Pareer Cr...

Actuacion Pareer Crece Edifcio Oscar

Dades del projecte

Ubicació:   Avda. Castilla y León, 15-27

Localitat:    San Sebastián de los Reyes 
Província:   Madrid
Propietat:   Comunitat de propietaris de l'edifici "Óscar". 

Arquitecte:    D. Carlos F. Ruiz González, Argía Arquitectura y Gestión

Antecedents

En febrer de l'any 2012, la comunitat de propietaris de l'edifici d'habitatges "Óscar" de San Sebastián de los Reyes ens va convocar, juntament amb altres 16 equips, a un concurs restringit de projectes per donar una solució tècnica als problemes dels defectes constructius i estructurals que tenia l'edifici des de la seva construcció l'any 1991.

L'edificació consta de set portals, amb habitatges en plantes baixa, primera, segona i tercera. Garatge i trasters al soterrani. La tipologia de l'edificació és de bloc obert amb patis de llum en cada portal, conformant una pastilla lleugerament corbada de 165 × 27 metros, amb les façanes llargues orientades al SE i al NO.  El nombre total d'habitatges és de 80. 

Inicialment, es tractava de resoldre els problemes generats per fletxes diferides en l'estructura de l'edifici a causa de llums excessives. Això implicava una sèrie d'actuacions correctores sobre l'estructura, l'estabilització i reparació de les façanes i dels paraments verticals i horitzontals de l'interior dels habitatges.

El punt de partida per abordar l'actuació era un informe pericial previ, en què es proposava com a solució de reparació de l'estructura, la disposició de pilars trencallums que escurcessin les excessives llums de bigues i forjats existents.

La nostra proposta, en la qual ha col·laborat l'enginyeria Florentino Regalado & A. (CYPE), va resultar guanyadora en proposar una solució d'estabilització de l'estructura que substituïa els pilars trencallums plantejats a l'informe inicial, per una solució mixta de bigues, pilars i tirants metàl·lics treballant a tracció que evitaven l'aparició de pilars en el garatge i disminuïen considerablement l'afecció a l'interior dels habitatges i els costos d'execució.

Precisament, aquest estalvi en els costos de reparació de l'estructura és el que ens va permetre proposar a la propietat una solució de reparació de la façana en què es preveiés a més una millora de l'eficiència energètica de l'envolupant de l'edifici.

Afortunadament, vam trobar una propietat receptiva i sensibilitzada amb els temes d'eficiència energètica i vam posar en marxa un estudi de les mesures de millora que podien ser implementades, tenint en compte criteris de viabilitat econòmica i de possibilitats d'execució.

Les condicions de partida implicaven que les feines havien de fer-se amb una interferència mínima en l'habitabilitat dels habitatges, que haurien de seguir habitats en el transcurs de l'obra, llevat de situacions molt concretes en habitatges específics.

Les condicions de partida

L'edifici tenia les façanes exteriors i les dels patis interiors constituïdes per una fulla exterior de LCV, arrebossada en el seu extradós, amb una càmera de 5 cm en què s'allotja un aïllament d'EPS de 40 mm, i un envà tambor de LHS amb arrebossat i enlluït de guix.

El primer pas va consistir a realitzar una anàlisi de la demanda energètica, establint tres tipologies de portal en funció de les distintes orientacions.

Resultado final fachada exterior edificio "Óscar" Resultado final fachada patio interior edificio "Óscar" Resultado final fachada exterior principal edificio "Óscar"

Situació inicial

          

L'estudi de l'eficiència energètica del portal tipus de l'edifici en el seu estat original, realitzat amb Calener-Lider, ens va donar resultats d'energia primària total consumida de 130,7 Kw/hm2 i unes emissions de CO2 de 28,7 kg CO2/m2, amb la qual cosa es va obtenir una qualificació energètica E.

El procés de decisió de mesures de millora

En col·laboració amb INGENIA, l'enginyeria amb què compartim en simbiosi espai de treball, vam estudiar les possibilitats de millora energètica de cadascun dels elements de l'edifici.
Vam elaborar una llista de prioritats de cara a un posterior escalonament de les actuacions en funció de la disponibilitat econòmica per enfrontar-s'hi.

Trabajos rehabilitación fachada exterior edificio Óscar Trabajos rehabilitación edificio Óscar Trabajos rehabilitación fachada patio interior edificio Óscar

           Feines de rehabilitació

D'aquesta manera, es va decidir actuar en les façanes exteriors, les façanes dels patis, les terrasses, la coberta i les finestres. 
L'actuació sobre les calderes individuals existents de gas suposava un procés amb poques probabilitats d'èxit, ja que la situació dels habitatges era molt dispar, amb algunes calderes antigues, altres de renovades, però de baixa eficiència i alguns casos de calderes de condensació d'alta eficiència.

Les façanes exteriors s'han resolt amb una solució transventilada ceràmica de TAU de peces porcellàniques de gran format (900 × 450 mm), sobre estructura portant de perfils d'alumini extrudit fixat amb ancoratges primaris enfront del forjat de formigó i amb ancoratges secundaris a la fulla de la façana, amb grapes de suport de les peces d'acer inoxidable, amb aïllament PUR de 80 mm i densitat de 35 kg/m3, projectant-lo sobre el LCV.

S'ha posat una cura especial en la resolució dels recercats i muntants de les finestres per minimitzar els ponts tèrmics i les infiltracions d'aire.

Amb les façanes dels patis interiors hem adoptat una solució tipus S.A.T.E. de la casa Baumit, amb un aïllament d'EPS amb fixació química i mecànica i un acabat texturat autonetejable "Nanoport".

S'han substituït també les finestres de tots els habitatges per uns tancaments d'alumini RPT lacat i amb envidrament de triple vidre amb doble càmera tipus Planilux 6/16mm/Securit 4T/16mm/Stadip 4+4 Guardian Sun, amb una U = 1,8 W/m2K. S'han instal·lat capalçats amb aïllament i hermeticitat reforçats, amb una U = 1,0 W/m2K.

A més, s'ha reforçat l'aïllament del baix-coberta amb una manta de fibra de vidre de 10 cm entre els envanets de sostremort i on era necessari s'ha renovat l'aïllament de terrasses i patis mitjançant planxes de XPS de 40 mm.

Finalment, s'han millorat també les instal·lacions d'il·luminació de les zones comunes i garatge, disposant lluminàries LED i detectors de presència sectoritzats.

Resultat final

Amb les millores de l'envolupat executades, els resultats en els càlculs d'eficiència energètica del portal tipus són de 73,6 Kw/h m2 d'energia primària total consumida i de 16,2 kg CO2/m2 d'emissions de CO2, amb la qual cosa vam obtenir una qualificació energètica C.

Els estalvis aconseguits suposen un 44 % dels paràmetres de partida i en el cas de la demanda de calefacció, l'estalvi és del 53 % i arriba al 56 % en els casos d'habitatges amb orientació més desfavorable.

           

Resultado final fachada exterior edificio "Óscar" Resultado final fachada patio interior edificio "Óscar" Resultado final fachada exterior principal edificio "Óscar"

Resultat final

Durant aquest passat hivern hem pogut constatar, mitjançant entrevistes amb els residents, que els consums de gas comparats amb els de l'hivern anterior s'han reduït efectivament en magnituds semblants a les calculades (en alguns casos fins i tot en més). Tot i que això no constitueixi un estudi rigorós, sí que suposa un reforç en la convicció dels propietaris, que veuen així que han fet una bona inversió de futur, a més d'estar fent una aportació important a la sostenibilitat i la disminució d'emissions contaminants.

 

Fitxa tècnica.

Dades tècniques i econòmiques. Actuació del Programa d'ajudes PAREER-CRECE a l'edifici "Óscar" de San Sebastián de los Reyes, Madrid

L'edifici ha estat certificat energèticament abans i després de la rehabilitació, mitjançant l'eina CALENER-LIDER, i s'han obtingut els següents resultats:

La rehabilitació de l'envolupant ha permès passar l'edifici d'una classe energètica E a C, en emissions de CO2.

S'han aconseguit estalvis en energia final del 44 %.

Reduccions de la demanda en calefacció de l'edifici del 53 % i que arriba al 56 % en els casos d'habitatges amb orientació més desfavorable.

Inversió executada o "cost elegible":

1.059.692 €

Subvenció Programa PAREER-CRECE

240.000 € (22,6 %)

Finalització de l'obra:

17/07/2015

(Dades IDAE)

 

Informació relacionada

 

035 – Mejora de la envolvente térmica en un edificio de viviendas existente. Actuación del Programa de ayudas PAREER-CRECE en el Edificio "Óscar"

Vista panorámica del edificio de viviendas