Glossary

A (6) | B (10) | C (23) | D (3) | E (11) | F (9) | G (1) | H (1) | I (5) | K (1) | L (1) | M (4) | N (1) | O (1) | P (9) | Q (1) | R (10) | S (5) | T (5) | U (1) | V (4) | W (1) | X (1)

Acceso á rede

Dereito a emprega-la rede de transporte ou de distribución de toda persoa física ou xurídica que subministre electricidade a esa rede ou reciba subministro dela.

Aeroxerador

Xerador que converte a enerxía cinética do vento en enerxía eléctrica.

Aforro de Enerxía

O aforro de enerxía no fogar pódese conseguir, tanto polo emprego de equipos máis eficientes enerxeticamente, como pola aplicación de prácticas máis responsables cos equipos que a consomen.

Aproveitamento hidroeléctrico

Conxunto de instalacións necesarias para transforma-la enerxía potencial dun curso de auga en enerxía eléctrica. Os aproveitamentos poden ser de auga corrente, de encoro, en canle de irrigación ou en abastecemento de auga potable. Se a potencia instalada non supera os dez megawatt, considérase minihidráulico o aproveitamento.

AQS

Sigla de auga quente sanitaria

Arrefriamento Progresivo

O ciclo de arrefriamento progresivo nunha secadora, permite aproveitar mellor a calor do secado e ademais evita a formación de engurras, facilitando posteriormente o emprego do ferro de pasar, o que tamén repercute nun aforro de enerxía.