Glossary

A (5) | B (10) | C (23) | D (3) | E (13) | F (8) | G (2) | H (1) | I (4) | K (1) | L (2) | M (4) | N (1) | O (1) | P (9) | R (11) | S (5) | T (5) | U (1) | V (4) | W (1)

Accés a la xarxa

Dret a utilitzar la xarxa de transport o de distribució de qualsevol persona física o jurídica que subministri electricitat a la xarxa o en rebi subministrament.

ACS

Sigla d’aigua calenta sanitària

Aerogenerador

Generador que converteix l’energia cinètica del vent en energia elèctrica.

Aïllament Tèrmic

Els aïllants tèrmics que es col•loquen en sostres, envans i murs tenen la propietat d'impedir el pas del calor en ambdós sentits; és per això que eviten que a l'hivern s'escapi el calor a l'exterior i que a l'estiu entri el calor a l'habitatge. Els materials aïllants poden ser d'origen vegetal (suro, fibra de fusta, etc.) sintètic (escuma de poliuretà, poliestirè, escumes fenòliques, etc.). Es poden col•locar sobre la cara interna o externa dels paràmetres, o fins i tot al seu interior, si existís una cambra d'aire i s'hi poguessin injectar.

Aprofitament hidroelèctric

Conjunt d’instal•lacions necessàries per transformar l’energia potencial d’un curs d’aigua en energia elèctrica. Els aprofitaments poden ser d’aigua fluent, d’embassament, de canal d’irrigació o d’abastament d’aigua potable. Si la potencia instal•lada no supera els deu megawats, l’aprofitament es considera minihidràulic.