Que é o autoconsumo?

O autoconsumo eléctrico permite que calquera persoa ou empresa produza enerxía eléctrica renovable para o seu propio consumo mediante a instalación de placas solares fotovoltaicas ou outros sistemas de xeración renovable na súa vivenda, local ou comunidade de veciños.

Parte do consumo eléctrico cúbrese coa enerxía xerada pola instalación de autoconsumo, o que supón un aforro directo na factura eléctrica, unha menor dependencia das variacións dos prezos da electricidade e un menor consumo de enerxía fósil, o que contribúe a reducir as emisións contaminantes á atmosfera.

O autoconsumo é viable e legal
Autoconsumo

As instalacións de autoconsumo son legais e viables técnica e economicamente. Ademais, xa se eliminou o "imposto do sol".

A instalación de autoconsumo consta dunha parte de xeración (por exemplo placas solares fotovoltaicas ou un minixerador eólico), o equipamento electrónico e de cableado (inversores, conectores e proteccións eléctricas) e o contador (que en moitos casos será o mesmo que xa). o consumidor ten).

Ademais, pódense engadir baterías e un sistema de xestión que permite controlar a instalación a través dunha aplicación móbil ou páxina web.

Todo o sistema está conectado á rede eléctrica, de xeito que cando a instalación está a xerar enerxía consúmese directamente, pero cando non se xera (por exemplo pola noite) a enerxía segue a proceder da rede.

Cando non se consume toda a enerxía xerada, o exceso de enerxía (excedente) vértese á rede, recibindo por ela unha determinada cantidade ben en forma de compensación (desconto) na factura da luz ou ben como venda de enerxía no mercado.

Que opcións hai?
Paneles solares aut...

Paneles solares autoconsumo

O autoconsumo pódese realizar en calquera lugar, edificio, aparcamento ou construción onde exista conexión á rede eléctrica.

Pódese realizar con calquera tecnoloxía de xeración renovable (solar fotovoltaica, minieólica, minihidráulica ou biomasa eléctrica) e as instalacións poden ter calquera potencia, desde pequenos sistemas residenciais de poucos quilovatios (kW) ata grandes sistemas industriais de varios megavatios (MW). ).

Existen múltiples posibilidades para deseñar o autoconsumo:

Para a miña propia casa, nave industrial ou negocio (individual).

Para min, situado nunha zona próxima (a menos de 500m). Se se trata dun autoconsumo de tecnoloxía fotovoltaica e o terreo é solo industrial, pódese chegar a unha distancia de ata 2.000m.

Para min, situado nunha zona próxima (a menos de 500m).

Para min e para outros veciños do meu mesmo edificio (colectivo).

Para a miña nave industrial compartida con naves industriais próximas (menos de 500m). Se se trata dun autoconsumo de tecnoloxía fotovoltaica e a instalación está situada en cubertas ou en estruturas artificiais que se dediquen a outro uso principal, pódese alcanzar unha distancia de ata 2.000 m.

E se teño exceso de enerxía?
panel solar y aerog...

panel solar y aerogenerador

Se escolleches unha instalación CON excedentes, a enerxía que non se consuma ao instante pódese transferir á rede.

Hai dúas posibilidades:

Compensación de excedentes simplificada

Mediante este mecanismo, a enerxía non consumida (excedente) entrégase á rede e é compensada na factura eléctrica do consumidor valorada a un prezo determinado que dependerá do tipo de contrato de subministración do consumidor.
Se o consumidor é dun comerciante regulado (PVPC), o excedente valórase a un prezo regulado (prezo de mercado diario menos desviacións).
Se o consumidor é dunha empresa comercial de libre mercado, o prezo do excedente acórdase coa empresa comercial.
Na factura (mensual) de subministración, este valor descontarase do custo da enerxía que se adquira da rede ese mes. O resultado non pode ser negativo.
Para activar a compensación, cada comercializador modificará o contrato de subministración de cada consumidor reflectindo nel esta modalidade.

Venda á rede excedente

Neste caso, os consumidores non reciben ningunha cantidade pola enerxía excedente que non autoconsumen en ningún momento.
Estes excedentes véndense no mercado e o produtor debe ter un representante no mercado eléctrico (ou outra modalidade de venda) e facerse cargo das obrigas fiscais e fiscais.

Canto podo aforrar?
Ahorro

O aforro que se pode conseguir instalando o autoconsumo depende de varios factores.

Localización da instalaciónA localización e a dispoñibilidade de recursos (solar/eólico) teñen unha forte influencia na capacidade de xeración da instalación. No caso fotovoltaico é fundamental unha boa orientación (preferentemente SUR) e ausencia de sombras.

Coincidencia entre consumo e produciónO aforro máximo prodúcese cando o autoconsumo se realiza ao instante, é dicir, cando consumimos durante as horas de produción da instalación (no caso fotovoltaico en horario solar); Nese caso, o autoconsumo afórranos toda a parte correspondente do prazo variable (incluído o custo da enerxía e as correspondentes peaxes e taxas).

Por iso, é desexable modificar os nosos hábitos de consumo para trasladar o consumo eléctrico ás horas de produción, por exemplo mediante programadores.
Se se instalan baterías, a enerxía que se produce e non se utiliza pódese acumular para o seu posterior uso pero a costa dun maior investimento.

Prezos da enerxíaNun contexto de prezos elevados no mercado da enerxía, o aforro será maior.

Lembra que a vida útil destas instalacións pode chegar aos 30 anos, polo que a instalación permitirá protexerte das variacións de prezos.

Axudas ao autoconsumoExisten na actualidade axudas ao autoconsumo no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia determinados polo RD 477/2021 e que se xestionan a través de convocatorias autonómicas.

Con elas poderá optar a unha porcentaxe de axuda directa (variable segundo a potencia e o tipo de beneficiario) que lle permitirá reducir o investimento necesario.

Que necesito? Como o fago?
Convertirse en auto...

Convertirse en autoconsumidor en pasos

PASO 1. Elementos necesariosPara crear un sistema de autoconsumo só é necesario contar con dous elementos:

  1. Unha conexión á rede eléctrica. Debe haber un consumidor con contrato eléctrico existente ou contratar un novo.
  2. Espazo libre con acceso ao sol ou ao vento: tellado, cuberta, marquesiña de aparcamento, pérgola, terreo, etc. As condicións da zona e a orientación (preferentemente SUR) son moi importantes para sacarlle o máximo proveito á instalación solar, pero outras. as orientacións tamén son viables.

Se no mesmo edificio non se dispón de espazo adecuado, é posible utilizar un espazo próximo (en determinadas condicións) utilizando a rede eléctrica para conectarse á instalación.

PASO 2. Asesoramento especializadoA execución da instalación deberá ser realizada por unha empresa instaladora especializada que contará con electricistas con condición de especialista, garantindo así unha execución de calidade. Para atopar empresas instaladoras especializadas, pódese dirixir ás asociacións de instaladores (FENIE, ATECYR, etc.) ou ás asociacións do sector das renovables (UNEF, APPA, etc.). Os comerciantes de enerxía tamén ofrecen este tipo de servizos e, finalmente, pode optar por contactar cunha Empresa de Servizos Enerxéticos (ESE). Estas empresas ofreceranche asesoramento para atopar a modalidade de deseño e autoconsumo máis axeitada ás túas necesidades en función do teu consumo, espazo dispoñible, posibilidades de conexión, etc. A empresa instaladora presentará á comunidade autónoma a documentación necesaria para autorizar a instalación unha vez realizada.

É recomendable solicitar varios presupostos para poder comparar as solucións que se ofrecen e tomar a mellor decisión posible O instalador realizará un estudo previo con estimacións de produción, espazos ocupados, prezos, etc. Unha vez aprobada a cotización e realizada a contrato , o instalador redactará un informe técnico ou un proxecto (dependendo da potencia da instalación) con detalles do equipamento e cálculos. Acordar co instalador os espazos que ocupan os módulos fotovoltaicos (teito), e os equipamentos (inversor e proteccións), así como as vías de cableado para que se axusten á súa vivenda ou local.

PASO 3. Permisos e autorizaciónsSe se vai realizar un autoconsumo nunha comunidade de propietarios, será necesario obter o visto e prace da Xunta de Propietarios, tanto se se propón para o seu uso por un veciño como por unha agrupación de veciños. ou se se propón para uso común. Consulte co seu xestor da propiedade como aprobar este proxecto na Xunta de Propietarios.

As instalacións inferiores a 100 kW non precisan de autorización administrativa previa da comunidade autónoma.

As instalacións SEN excedentes e as instalacións con excedentes inferiores a 15 kW que estean situadas en solo urbanizado non precisan de ningún permiso de acceso e acometida, polo que non é necesario contactar previamente coa distribuidora. No resto dos casos, a empresa instaladora indicará os pasos necesarios para realizar o trámite de acceso e conexión.

Lembra que será necesario tramitar a licenza/licenza de obra no teu concello. En moitos concellos o proceso realízase a través dunha declaración responsable e será necesario pagar o Imposto de Construcións e Obras (ICIO). A empresa instaladora poderá axudarche coa túa presentación.

PASO 4. ExecuciónAs instalacións residenciais adoitan executarse nun ou dous días. Apenas xeran residuos máis aló de cartóns e plásticos que se botan nos contedores municipais, xa que non se realizan intervencións no edificio. Non adoitan necesitar elementos de elevación (guindastre) xa que os módulos poden elevarse ás cubertas mediante o ascensor.

Ao finalizar, a instalación conectarase e poderá comezar a producirse inmediatamente. Só as instalacións superiores a 15 kW que requiran procedementos de acceso e conexión deberán ser revisadas pola distribuidora.

PASO 5. Legalización e trámites coas empresas eléctricasUnha vez rematada, o instalador legalizará a instalación presentando ante a comunidade autónoma o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE). Deberá achegar copia debidamente cuberta, copia do proxecto/memoria técnica. A Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo conta cun modelo coa información que se debe achegar.

Se a instalación é inferior a 100kW, o resto dos trámites deberán ser automáticos e nun prazo de 15 días a distribuidora deberá iniciar o proceso de rexistro do autoconsumo. O comerciante debe poñerse en contacto contigo para realizar as modificacións pertinentes no contrato de subministración do consumidor. Non obstante, o consumidor pode ser proactivo e contactar directamente coa súa empresa de comercialización para solicitar o rexistro para o autoconsumo.