Inicio · Ayudas y Financiacion · Fondos Feder · REBECA. Rede de Economía Baixa en Carbono

REBECA. Rede de Economía Baixa en Carbono

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

"Una manera de hacer Europa"

Que é a Rede REBECA e quen a integra?

REBECA é a Rede de Economía Baixa en Carbono para o período 2014-2020. Esta rede configúrase como un mecanismo de coordinación, impulso e apoio á xestión e avaliación de actuacións en materia de Economía baixa en Carbono cofinanciadas por Fondos Estruturais, ademais dun instrumento necesario para compartir boas prácticas e difundir os resultados dos proxectos en eficiencia enerxética, renovables e redes de enerxía que reciben financiamento europeo. 

A Rede de Economía Baixa en Carbono estará integrada por:

Órganos responsables dos Fondos Comunitarios da Administración Xeral do Estado (DGFC: SX Programación e SX FEDER)

Órganos responsables das políticas de Economía baixa en Carbono da Administración Xeral do Estado (IDAE, Oficina Española de Cambio Climático, Secretaría de Estado de Enerxía, Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo)

Órganos responsables dos Fondos Comunitarios das Comunidades Autónomas

Órganos responsables das políticas de Economía baixa en Carbono das Comunidades Autónomas

Representantes das Entidades locais (FEMP)

Representantes do resto de redes sectoriais (Rede de Autoridades Ambientais, Rede de iniciativas Urbanas, Rede de I+D+i e Rede de Igualdade)

Representantes doutros Fondos (FEADER, FSE e FEMP)

Comisión Europea (DG REGIO e DG ENER).

O seguinte documento mostra a organización da Rede

Con que obxectivo nace REBECA?

Os Regulamentos dos Fondos Comunitarios para o novo período de programación 2014-2020 outorgan unha importancia capital ao Obxectivo Temático 4: Economía baixa en Carbono (OT4), ao incluílo entre os obxectivos de concentración temática e, dentro destes, outorgarlle un carácter preferente.

A programación española FEDER 2014-2020 está perfectamente aliñada con estes novos requisitos e incrementou extraordinariamente a asignación ao OT4, multiplicándoa por 10 con respecto á do período 2007-2013. 

Todos os Programas Operacionais Rexionais e o Programa Operacional Plurirrexional de Crecemento Sustentable asignaron importantes dotacións a actuacións incluídas no OT4, cofinanciando liñas nas que hai que asegurar que existe a coordinación necesaria.

O Acordo de Asociación entre España e a Comisión Europea para o período 2014-2020 outorga unha gran importancia ás redes, sinalando que responden aos principios de coordinación, partenariado e gobernación multinivel e cumpren as seguintes funcións:

Coordinación na xestión de fondos da política de cohesión, entre os distintos actores e instrumentos ao obxecto de eliminar duplicidades, potenciar os enfoques integrados entre os Fondos, fomentar sinerxías, e favorecer a coordinación.

Análise da contribución dos Fondos EIE ao desenvolvemento dos sectores e a súa coordinación con outras políticas comunitarias e nacionais.

Servir de intercambio de experiencias e difusión de boas prácticas no seu ámbito.

Análise de problemas técnicos suscitados pola aplicación da lexislación comunitaria e nacional nas actuacións financiadas con Fondos EIE.

Aspectos relacionados coa xestión dos Fondos.

A Comisión Europea creou unha Rede de Autoridades de Xestión de Fondos e de Enerxía (EMA Network) na que participan representantes dos Fondos Comunitarios e de Enerxía dos 28 Estados membros, ademais de expertos da DG REGIO e DG ENER, e en ocasións outros como DG COMP. Nesta Rede intercámbiase información sobre a aplicación dos Fondos Comunitarios ao ámbito enerxético e, en particular, da Economía baixa en carbono no período 2014-2020.

Á vista de todo o anterior faise necesaria a creación en España dunha Rede de Economía Baixa en Carbono, a cal se configura como un mecanismo de coordinación, impulso e apoio á xestión e avaliación de actuacións en materia de Economía baixa en Carbono cofinanciadas por Fondos Estruturais, ademais dun instrumento necesario para compartir boas prácticas e difundir os resultados dos proxectos en eficiencia enerxética, renovables e redes de enerxía que reciben financiamento europeo. 

Financiamento da Economía baixa en Carbono en 2014-2020

Nos documentos e links anexos preséntase a programación no OT4 para o período 2014-2020 a nivel de todos os Estados membros da UE, e da programación española no PO Crecemento Sustentable e nos PO Rexionais.

Os devanditos documentos inclúen datos financeiros e de indicadores físicos.

UE. European Structural and Investment Funds

POCS

PO Rexionais

 

Reunións REBECA

Reunión de constitución de REBECA: 14 de xullo de 2016

Orde do día 

Acta

Presentacións: (PDF nunha nova xanela)

 1. Motivos que fan pertinente a creación da Rede REBECA, J.M. Piñero, MINHAP
 2. Descrición da Rede, J. García Reig, MINHAP
 3. Información sobre o financiamento da EBC, período 2014-2020, nos 28 EEMM, M. Bóveda, DG REGIO
 4. Información sobre o financiamento da EBC, período 2014-2020, en España, F. Tovar, MINHAP
 5. Programación OT4 en FEADER, I. Aguilar, MAGRAMA
 6. Programa Operacional de Crecemento Sustentable 2014-2020, convocatorias, F. Rivero, IDAE
 7. Programa Operacional de Crecemento Sustentable 2014-2020, OT4 EBC, Instrumentos Financeiros, M. A. Muñoz, IDAE
 8. Exemplos instrumentos financeiros noutros EEMM período 2014-2020, P. Garcia, DG REGIO

 

Reunión de REBECA: 7 de febrero de 2018 

Orden del día 

 1. Grado ejecución convocatorias OT4 
 2. OT4 UE MBoveda 
 3. Red EMA 
 4. Presentación REBECA 07022018 IDAE 
 5. Avances OT4 Andalucía 
 6. Evaluación ex ante IF BEI 
 7. IDAE Diseño IF REBECA 
 8. Perspectivas post 2020 OECC  
 9. Presentación ALINNE 

 

Grupos de Traballo

GT Coordinación

Documentación

Informes OT4

Consulta Beneficiarios eficiencia vivenda

 

Reunións

1.ª Reunión: 10 de outubro de 2016

Orde do día

Acta

GT Instrumentos financeiros

Documentación

Borrador Prego Avaliación ExAnte

Off the Shelf eficiencia edificación

Execución do orzamento da UE a través dos instrumentos financeiros (2007 – 2013)

Reunións

1.ª Reunión: 10 de outubro de 2016

Orde do día

Acta

Documentación relacionada con OT4:

Documentación EMA Network

Outra documentación

Logotipo REBECA. Red de Economía Baja en Car bono