Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

As axudas á eficiencia enerxética

"Una manera de hacer Europa"

O Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, constituído pola Lei 18/2014, ten como finalidade o financiamento de mecanismos de apoio económico, financeiro, asistencia técnica, formación, información ou outras medidas, co fin de aumentar a eficiencia enerxética nos diferentes sectores consumidores de enerxía, e de forma que contribúan a alcanzar o obxectivo de aforro enerxético nacional que establece o Sistema Nacional de Obrigacións de Eficiencia Enerxética previsto no artigo 7 da Directiva 2012/27/UE.

No seu artigo 73, esta Lei determina que o Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética estará adscrito ao MITECO, a través da Secretaría de Estado de Enerxía; asignando a súa xestión ao Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, IDAE.

Obxectivo de aforro acumulado

En efecto, a Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012, relativa á eficiencia enerxética, (en diante a Directiva) pola que se modifican as Directivas 2009/125/CE e 2010/30/UE, e pola que se derrogan as Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar a eficiencia enerxética dentro da Unión e establece accións concretas a fin de alcanzar un notable aforro de enerxía acumulado no período 2014-2020.

A Directiva establece no seu artigo 7 a obrigación de xustificar, por parte de cada Estado membro, unha cantidade de aforro de enerxía acumulado para o período 2014-2020. En cumprimento desta obrigación, España comunicou á Comisión Europea un obxectivo de 15.320 ktep, obxectivo que se incrementou ata os 15.979 ktep segundo a última revisión da metodoloxía realizada pola Comisión Europea.

Os recursos do Fondo

Por outra banda, o devandito artigo 7 determina que cada Estado membro establecerá un sistema de obrigacións de eficiencia enerxética mediante o cal os distribuidores de enerxía e/ou as empresas comerciantes polo miúdo de venda de enerxía quedarán obrigados a alcanzar no ano 2020 o obxectivo de aforro indicado mediante a consecución anual, a partir do ano 2014, dun aforro equivalente ao 1,5% das súas vendas anuais de enerxía.

En consecuencia, a Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e eficiencia, establece un sistema nacional de obrigacións de eficiencia enerxética en virtude do cal se asigna ás empresas comercializadoras de gas e electricidade, aos operadores de produtos petrolíferos por xunto, e aos operadores de gases licuados de petróleo por xunto, como suxeitos obrigados do sistema de obrigacións, unha cota anual de aforro enerxético denominada obrigación de aforro.

Para facer efectivo o cumprimento das obrigacións anuais de aforro enerxético, os suxeitos obrigados realizan unha contribución financeira anual ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética polo importe resultante de multiplicar a súa obrigación de aforro anual pola equivalencia financeira correspondente.

Este Fondo, xestionado polo IDAE, permite a posta en funcionamento dos mecanismos de apoio económico e financeiro, asistencia técnica, formación e información ou outras medidas que permiten aumentar a eficiencia enerxética nos diferentes sectores e axudar a conseguir o obxectivo de aforro establecido.

Comité de seguimento e control

Un Comité de Seguimento e Control do Fondo é o responsable da supervisión e control, e é o que aproba as dotacións orzamentarias das convocatorias anuais para os diferentes programas de axudas.

O Comité de Seguimento e Control de Fondo está composto polo Presidente, os vogais e o Secretario.

A Presidencia do devandito Comité recae no titular da Secretaría de Estado de Enerxía, e está composto, igualmente, polos titulares de:

A Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, a Dirección Xeral do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía.

A Oficina Económica de Presidencia do Goberno.

Un representante con rango de Director Xeral dos seguintes departamentos ministeriais:

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Ministerio de Fomento.

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

Ministerio de Economía e Competitividade.

 

Máis información Servizo de Información ao Cidadán en Eficiencia Enerxética e Enerxías Renovables (SICER)ciudadano@idae.es. Teléfono 913 14 66 73 en horario de 10 a 14 horas de luns a venres.