Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

"Unha maneira de facer Europa"

Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE): FEDER

Para o período 2014 – 2020, a Unión Europea estableceu os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (os Fondos EIE), que teñen como obxectivo promover a competitividade e a converxencia de todos os territorios e son un instrumento esencial para facer fronte aos principais retos de desenvolvemento de España e na aplicación da Estratexia Europa 2020. 

Os Fondos EIE están compostos por cinco fondos, que se clasifican dentro da política de cohesión, a política agrícola común e a política pesqueira común:

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER);

Fondo Social Europeo (FSE);

Fondo de Cohesión;

Fondo Europeo Agrícola e de Desenvolvemento Rural (FEADER);

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

O IDAE foi designado, polo Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP), Organismo Intermedio para a xestión dos fondos enmarcados no Programa Operacional de Crecemento Sustentable, concretamente do obxectivo temático 4 (OT4), do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O IDAE, por tanto, é responsable da definición e xestión das liñas de axudas cofinanciadas a través do Programa Operacional de Crecemento Sustentable (OT4), cuxo obxectivo principal é o de favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores.

Neste marco, o IDAE puxo en marcha programas de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética, ben baixo a forma de subvencións ou de préstamos a baixo interese, dirixidos a diferentes tipos de beneficiarios: Concellos e Entidades locais, empresas (con especial atención a PEMES), e comunidades de propietarios, para desenvolver proxectos de renovación da iluminación exterior municipal ou de mellora da eficiencia enerxética dos procesos industriais ou dos edificios, tanto de uso residencial como os de uso terciario.

A función do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) (Regulamento (UE) n.º 1301/2013) é fortalecer a cohesión económica, social e territorial mediante a corrección dos principais desequilibrios rexionais existentes na Unión Europea. O financiamento prioritario vai destinado á investigación, o TIC, as pemes e a economía baixa en carbono. As infraestruturas continúan desempeñando unha función, especialmente en rexións menos desenvolvidas.

O ámbito principal de aplicación da axuda do FEDER é o seguinte:

Investimentos produtivos en empresas

Investimentos en infraestruturas públicas

Normativa Comunitaria

Regulamento (UE) 1303/2013 – FEDER

Directrices Axudas de Estado Medio Ambiente e Enerxía

Regulamento (UE) 651/2014 de exención por categorías (enerxía)

Normativa Española

Programa Operacional de Crecemento Sustentable (POCS)

PO Crecemento Sustentable FEDER 2014-2020

Anexo I. Gráficos

Anexo II. Análise DAFO

Anexo III. Leccións aprendidas

Anexo IV. Definición de áreas urbanas funcionais

Anexo V. Lista de proxectos maduros OT7

Anexo V. Plan de Acción Eixo Urbano

Árbore Marco Lóxico

Ditame Igualdade POCS

Nota xustificativa interconexións SEP dentro do OT4

Convocatorias IDAE cofinanciadas con FEDER

Programa de axudas iluminación exterior municipal

Programa de axudas PEME e gran empresa sector industrial

Programa de axudas cambio modal e modos de transporte

Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario

Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en desalinizadoras.

PAREER - CRECE. Programa de Axudas para a Rehabilitación Enerxética de Edificios existentes  

Convocatorias cofinanciadas con FEADER

Programas de Desenvolvemento Rural

Convocatorias das CC. AA. cofinanciadas con FEDER. 

Consulte as convocatorias de axudas cofinanciadas con FEDER na súa Comunidade Autónoma