Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Les ajudes a l'eficiència energètica

"Una manera de hacer Europa"

El Fons Nacional d'Eficiència Energètica, constituït per la Llei 18/2014, té com a finalitat el finançament de mecanismes de suport econòmic, financer, assistència tècnica, formació, informació o altres mesures, amb la idea d'augmentar l'eficiència energètica en els diferents sectors consumidors d'energia, i de forma que contribueixin a assolir l'objectiu d'estalvi energètic nacional que estableix el Sistema Nacional d'Obligacions d'Eficiència Energètica, previst a l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE.

En el seu article 73, aquesta Llei determina que el Fons Nacional d'Eficiència Energètica estarà adscrit al MITECO, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, que assignarà la seva gestió a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, IDAE.

Objectiu d'estalvi acumulat

En efecte, la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica (d'ara endavant la Directiva), per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, crea un marc comú per fomentar l'eficiència energètica dins de la Unió i estableix accions concretes a fi d'assolir un notable estalvi acumulat el període 2014-2020.

La Directiva estableix en el seu article 7 l'obligació de justificar, per part de cada Estat membre, una quantitat d'estalvi d'energia acumulada per al període 2014-2020. En compliment d'aquesta obligació, Espanya ha comunicat a la Comissió Europea un objectiu de 15.320 ktep, objectiu que s'ha incrementat fins als 15.979 ktep, segons l'última revisió de la metodologia realitzada per la Comissió Europea.

Els recursos del fons

D'altra banda, aquest article 7 determina que cada Estat membre establirà un sistema d'obligacions d'eficiència energètica mitjançant el qual els distribuïdors d'energia o les empreses minoristes de venda d'energia restaran obligades a assolir l'any 2020 l'objectiu d'estalvi indicat mitjançant la consecució anual, a partir de l'any 2014, d'un estalvi equivalent a l'1,5 % de les seves vendes anuals d'energia.

En conseqüència, la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i eficiència, estableix un sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica en virtut del qual s'assigna a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als operadors de productes petrolífers a l'engròs, i als operadors de gasos liquats de petroli a l'engròs, com a subjectes obligats del sistema d'obligacions, una quota anual d'estalvi energètic denominada obligació d'estalvi.

Per fer efectiu el compliment de les obligacions anuals d'estalvi energètic, els subjectes obligats realitzen una contribució financera anual al Fons Nacional d'Eficiència Energètica per l'import resultant de multiplicar la seva obligació d'estalvi anual per l'equivalència financera corresponent.

Aquest Fons, gestionat per IDAE, permet la posada en marxa dels mecanismes de suport econòmic i financer, assistència tècnica, formació i informació o altres mesures que permeten augmentar l'eficiència energètica en els diferents sectors i ajudar a aconseguir l'objectiu d'estalvi establert.

Comitè de seguiment i control

Un Comitè de seguiment i control del Fons és el responsable de la supervisió i control, i és el que aprova les dotacions pressupostàries de les convocatòries anuals per als diferents programes d'ajudes.

El Comitè de seguiment i control del Fons està compost pel president, els vocals i el secretari.

La presidència d'aquest Comitè recau en el titular de la Secretaria d'Estat d'Energia, i està composta, igualment, pels titulars de:

La Direcció General de Política Energètica i Mines, la Direcció General de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia.

L'Oficina Econòmica de Presidència del Govern.

Un representant amb rang de Director General dels següents departaments ministerials:

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Ministeri de Foment.

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 

Més informació Servei d'Informació al Ciutadà en Eficiència Energètica i Energies renovables (SICER):ciudadano@idae.es. Telèfon 913 14 66 73 en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres.