Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

"Una manera de fer Europa"

Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE): FEDER

Per al període 2014-2020, la Unió Europea va establir els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (els Fons EIE), que tenen com a objectiu promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per fer front als principals reptes de desenvolupament d'Espanya i en l'aplicació de l'Estratègia Europa 2020. 

Els Fons EIE es componen de cinc tipus distints de fons, que es classifiquen dins de la política de cohesió, la política agrícola comuna i la política pesquera comuna:

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER);

Fons Social Europeu (FSE);

Fons de Cohesió;

Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural (FEADER);

Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L'IDAE ha estat designat, pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP), organisme intermedi per a la gestió dels fons emmarcats en el Programa operatiu de creixement sostenible, concretament de l'objectiu temàtic 4 (OT4), del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L'IDAE, per tant, és responsable de la definició i gestió de les línies d'ajudes cofinançades a través del Programa operatiu de creixement sostenible (OT4), l'objectiu principal del qual és afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.

En aquest marc, l'IDAE ha posat en marxa programes d'ajudes per a projectes d'estalvi i eficiència energètica, o bé sota la forma de subvencions o bé de préstecs a baix interès, adreçats a diferents tipus de beneficiaris: Ajuntament i entitats locals, empreses (amb especial atenció a pimes) i comunitats de propietaris, per desenvolupar projectes de renovació de l'enllumenat exterior municipal o de millora de l'eficiència energètica dels processos industrials o dels edificis, tant d'ús residencial com els d'ús terciari.

La funció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Reglament (UE) n. 1301/2013) és enfortir la cohesió econòmica, social i territorial mitjançant la correcció dels principals desequilibris regionals existents a la Unió Europea. El finançament prioritari va destinat a la recerca, les TIC, les pimes i l'economia baixa en carboni. Les infraestructures segueixen tenint un paper important, sobretot en regions menys desenvolupades.

L'àmbit principal d'aplicació de l'ajuda del FEDER és el següent:

Inversions productives en empreses

Inversions en infraestructures públiques

Normativa comunitària

Reglament (UE) 1303/2013 – FEDER

Directrius per a ajudes d'Estat, Medi Ambient i Energia

Reglament (UE) 651/2014 d'exempció per categories (energia)

Normativa espanyola

Programa operatiu de creixement sostenible (POCS)

PO de creixement sostenible FEDER 2014-2020

Annex I. Gràfics

Annex II. Anàlisi DAFO

Annex III. Lliçons apreses

Annex IV. Definició d'àrees urbanes funcionals

Annex V. Llista de projectes madurs OT7

Annex VI. Pla d'acció de l'eix urbà

Arbre de marc lògic

Dictamen d'igualtat POCS

Nota justificativa d'interconnexions SEP dins de l'OT4

Convocatòries IDAE cofinançades amb FEDER

Programa d'ajudes per a enllumenat exterior municipal

Programa d'ajudes per a pimes i grans empreses del sector industrial

Programes d'ajudes per a canvi modal i modes de transport

Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en el sector ferroviari

Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en dessaladores.

PAREER-CRECE. Programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents  

Convocatòries cofinançades amb FEADER

Programes de desenvolupament rural

Convocatòries de les CA cofinançades amb FEDER 

Consulteu les convocatòries d'ajuts cofinançades amb FEDER a la vostra Comunitat Autònoma