Inicio · Ayudas y Financiacion · Fondos Feder · REBECA. Xarxa d'economia baixa en carboni

REBECA. Xarxa d'economia baixa en carboni

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

"Una manera de hacer Europa"

Què és la xarxa REBECA i qui en forma part?

REBECA és la xarxa d'economia baixa en carboni per al període 2014-2020. Aquesta xarxa es configura com un mecanisme de coordinació, impuls i suport a la gestió i avaluació d'actuacions en matèria d'economia baixa en carboni cofinançades per fons estructurals, a més d'un instrument necessari per compartir bones pràctiques i difondre els resultats dels projectes en eficiència energètica, renovables i xarxes d'energia que reben finançament europeu. 

La xarxa d'economia baixa en carboni estarà integrada per:

Òrgans responsables dels Fons comunitaris de l'Administració General de l'Estat (DGFC: SG Programació i SG FEDER)

Òrgans responsables de les polítiques d'economia baixa en carboni de l'Administració General de l'Estat (IDAE, Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Secretaria d'Estat d'Energia, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl)

Òrgans responsables dels Fons comunitaris de les Comunitats Autònomes

Òrgans responsables de les polítiques d'economia baixa en carboni de les Comunitats Autònomes

Representants de les entitats locals (FEMP)

Representants de la resta de xarxes sectorials (Xarxa d'Autoritats Ambientals, Xarxa d'Iniciatives Urbanes, Xarxa de R+D+I i Xarxa d'Igualtat)

Representants d'altres Fons (FEADER, FSE i FEMP)

Comissió Europea (DG REGIO i DG ENER)

El següent document mostra l'organització de la xarxa

Amb quin objectiu neix REBECA?

Els Reglaments dels Fons comunitaris per al nou període de programació 2014-2020 atorguen una importància capital a l'Objectiu temàtic 4: economia baixa en carboni (OT4), en incloure'l entre els objectius de concentració temàtica i, dins d'aquests, atorgar-li un caràcter preferent.

La programació espanyola FEDER 2014-2020 està perfectament alineada amb aquests nous requisits i ha incrementat extraordinàriament l'assignació a l'OT4, multiplicant-la per 10 en comparació amb la del període 2007-2013. 

Tots els programes operatius regionals i el programa operatiu plurirregional de creixement sostenible han assignat importants dotacions a actuacions incloses en l'OT4, cofinançant línies en què cal assegurar que existeix la coordinació necessària.

L'acord d'associació entre Espanya i la Comissió Europea per al període 2014-2020 atorga una gran importància a les xarxes, assenyalant que responen als principis de coordinació, partenariat i governança multinivell i compleixen les següents funcions:

Coordinació en la gestió de fons de la política de cohesió, entre els distints actors i instruments amb l'objecte d'eliminar duplicitats, potenciar els enfocaments integrats entre els Fons, fomentar sinergies i afavorir la coordinació.

Anàlisi de la contribució dels Fons EIE al desenvolupament dels sectors i la seva coordinació amb altres polítiques comunitàries i nacionals.

Servir d'intercanvi d'experiències i difusió de bones pràctiques en el seu àmbit.

Anàlisi de problemes tècnics suscitats per l'aplicació de la legislació comunitària i nacional en les actuacions finançades amb Fons EIE.

Aspectes relacionats amb la gestió dels Fons.

La Comissió Europea ha creat una Xarxa d'Autoritats de Gestió de Fons i d'Energia (EMA Network) en què participen representants dels Fons comunitaris i d'energia dels 28 Estats membres, a més d'experts de la DG REGIO i DG ENER, i en ocasions altres, com DG COMP. En aquesta xarxa s'intercanvia informació sobre l'aplicació dels Fons comunitaris a l'àmbit energètic i, en particular, de l'economia baixa en carboni en el període 2014-2020.

Vist tot això, és necessari crear a Espanya una xarxa d'economia baixa en carboni, la qual es configura com un mecanisme de coordinació, impuls i suport a la gestió i avaluació d'actuacions en matèria d'economia baixa en carboni cofinançades per fons estructurals, a més d'un instrument necessari per compartir bones pràctiques i difondre els resultats dels projectes en eficiència energètica, renovables i xarxes d'energia que reben finançament europeu. 

Finançament de l'economia baixa en carboni en 2014-2020

En els documents i enllaços annexos es presenta la programació en l'OT4 per al període 2014-2020 a tots els Estats membres de la UE, i de la programació espanyola en el PO creixement sostenible i les PO regionals.

Aquests documents inclouen dades financeres i d'indicadors físics.

UE. European Structural and Investment Funds

POCS

PO Regionals

 

Reunions REBECA

Reunió de constitució de REBECA: 14 de juliol de 2016

Ordre del dia 

Acta

Presentacions: (PDF s'obre en una finestra nova)

 1. Motivos que hacen pertinente la creación de la Red REBECA, J.M. Piñero, MINHAP
 2. Descripción de la Red, J. García Reig, MINHAP
 3. Información sobre la financiación de la EBC, periodo 2014-2020, en los 28 EEMM, M. Bóveda, DG REGIO
 4. Información sobre la financiación de la EBC, periodo 2014-2020, en España, F. Tovar, MINHAP
 5. Programación OT4 en FEADER, I. Aguilar, MAGRAMA
 6. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, convocatorias, F. Rivero, IDAE
 7. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, OT4 EBC, Instrumentos Financieros, M. A. Muñoz, IDAE
 8. Ejemplos instrumentos financieros en otros EEMM periodo 2014-2020, P. Garcia, DG REGIO

 

Reunión de REBECA: 7 de febrero de 2018 

Ordre del día 

 1. Grado ejecución convocatorias OT4 
 2. OT4 UE MBoveda 
 3. Red EMA 
 4. Presentación REBECA 07022018 IDAE 
 5. Avances OT4 Andalucía 
 6. Evaluación ex ante IF BEI 
 7. IDAE Diseño IF REBECA 
 8. Perspectivas post 2020 OECC  
 9. Presentación ALINNE 

 

Grups de treball

GT Coordinació

Documentació

Informes OT4

Consulta beneficiaris eficiència habitatge

 

Reunions

1a reunió: 10 d'octubre de 2016

Ordre del dia

Acta

GT Instruments financers

Documentació

Esborrany plec avaluació preampliació

Off the Shelf eficiència edificació

Execució del pressupost de la UE a través dels instruments financers (2007-2013)

Reunions

1a reunió: 10 d'octubre de 2016

Ordre del dia

Acta

Documentació relacionada amb OT4:

Documentació EMA Network

Altra documentació

Logotipo REBECA. Red de Economía Baja en Car bono