Inicio · Ayudas y Financiacion · Fondo Nacional de Eficiencia Energetica · Ingrés aportacions al Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Ingrés aportacions al Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Ingrés aportacions 2017 al Fons Nacional d'Eficiència Energètica

 

De conformitat amb allò establert en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència i en l'Ordre ETU/258/2017, de 24 de març, per la qual s'estableixen les obligacions d'aportació al Fons Nacional d'Eficiència Energètica l'any 2017 podran fer efectives les seves contribucions financeres anuals a aquest Fons, en el número de compte corrent habilitat per a aquesta finalitat i que es detalla a continuació:

Denominació del compte: Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Entitat financera:     Banco de Santander

N. de compte corrent:   ES58 0049 1811 3721 1048 0210

Per millorar la identificació del pagament, us preguem que ajusteu la denominació del subjecte obligat que realitza l'aportació a la denominació que figura literalment a l'Annex anteriorment detallat, i, si és possible, heu de remetre còpia del pagament efectuat mitjançant correu electrònic a la següent adreça: dptopresupuestos@idae.es

Per a qualsevol aclariment que necessiteu, podeu posar-vos en contacte amb el nostre Departament Financer (91 456 49 69).