Buscador de contidos de Nombre de la empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Aviso legal

Condicións xerais de utilización das páxinas web do sitio www.idae.es

O presente aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do sitio web  (http://www.idae.es), de agora en adiante “o sitio web”, do que é titular o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), entidade pública empresarial adscrita á Secretaría Xeral de Enerxía do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, con domicilio social en c/ Madera nº 8, 28004 Madrid, e NIF Q-2820009-E, cuxo réxime xurídico constitúeno as seguintes disposicións:

 

 

 

Lei 46/1985, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 1986 (Disposición adicional vixésimo primeira).Lei 6/1997, de 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado. (BOE 90 de 15-04-97)Lei 50/1998, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (artigo 72) BOE 313 31/12/9Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (Disposiciones adicionales duodécima y decimotercera)Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, polo que se establece o Estatuto do IDAE.Real Decreto 252/1997, de 21 de febreiro, polo que se modifica o RD 802/1986, de 11 de abril.Real Decreto 2100/1998, de 25 de setembro (Disposición adicional terceira)Real Decreto 1566/2010,  do 19 de novembro polo que se modifica o Estatuto do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, aprobado polo Real decreto 802/1986 do 11 de abril.O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ó mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos do sitio web.

Propiedade intelectual e industrial sobre os contidos da páxina.
Tódolos elementos que forman o sitio web, así como a estrutura, deseño e código fonte da mesma, son titularidade do IDAE e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Non se poderán realizar actos de reprodución, modificación, distribución ou comunicación pública do sitio web ou algún dos seus elementos sen o previo consentimento por escrito do IDAE. Os usuarios do sitio web unicamente poderán realizar un uso privado e persoal dos contidos deste.

Está absolutamente prohibido o uso do sitio web ou dalgún dos seus elementos con fins comerciais ou ilícitos.

O IDAE non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar tódalas accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

Modificacións
Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, o IDAE resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ó usuario, de modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de maneira unilateral.

Así mesmo, resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outra condición particulares.

Exclusión de responsabilidade
O IDAE non se responsabilizará dos eventuais errores tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web, nin da exactitude da información contida nel.

Ligazóns
As ligazóns contidas no sitio web do IDAE poden dirixir a páxinas web de terceiros. O IDAE non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer en ditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre o IDAE e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

 

 

 

 

 

 

 RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital