Cercador de continguts de Nom de l'empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Avis legal

Condicions generals d’utilització de les pàgines web del lloc www.idae.es

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (http://www.idae.es), d’ara endavant “el lloc web”, del qual és titular l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), entitat pública empresarial adscrita a la Secretaria General d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb domicili social al c/ Madera, 8, 28004 Madrid i amb NIF: Q-2820009-E, el règim jurídic de la qual el constitueixen les disposicions següents:

Llei 46/1985, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1986 (Disposició addicional vigèsim primera).

Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat. (BOE 90 de 15-04-97).

Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (article 72) BOE 313 31/12/98.

Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (Disposiciones adicionales duodécima y decimotercera)

Reial Decret 802/1986, d’11 d’abril, pel qual s’estableix l’Estatut de l’IDAE.

Reial Decret 252/1997, de 21 de febrer, pel qual es modifica el RD 802/1986, d’11 d’abril.

Reial Decret 2100/1998, de 25 de setembre (Disposició addicional tercera).

Reial Decret 1566/2010, de 19 de novembre. Pel qual es modifica l'Estatut de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, aprovat per Reial decret 802/1986, d'11 d'abril.

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.
Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat de l’IDAE i estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial.
No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o d’algun dels seus elements sense el consentiment previ per escrit de l’IDAE.
Els usuaris del lloc web només podran fer un ús privat i personal dels seus continguts.
Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.
L’IDAE no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les acciones civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions
Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, l’IDAE es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.
Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat
L’IDAE no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació que hi conté.

Enllaços
Els enllaços continguts en el lloc web de l’IDAE poden dirigir a pàgines web de tercers. L’IDAE no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap tipus de relació entre l’IDAE i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on siguin.RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital