Buscador de contidos de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Código Técnico da Edificación

Código Técnico da Edificación

O Código Técnico da Edificación (CTE), aprobado polo Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, é o marco normativo que establece as esixencias que deben cumprir os edificios con relación ós requisitos básicos de seguridade e habitabilidade, establecidos á súa vez na Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación (LOE). Para fomentar a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico, o CTE adopta o enfoque internacional máis moderno en materia de normativa de edificación: os códigos baseados en prestacións ou obxectivos. 

Por Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, créase tamén o Consello para a Sustentabilidade, Innovación e Calidade da Edificación. Deste Consello depende a Comisión do Código Técnico da Edificación para todo o relacionado coa asistencia e asesoramento para a súa aplicación, desenvolvemento e actualización.


O Código Técnico contén un documento de aforro de enerxía libre, onde os requisitos básicos establecidos en eficiencia enerxética e enerxías renovables que debe ser cumprida en novos edificios e intervencións en edificios existentes. Nos seus escritos e coordinar a IDEA traballou asesorar o Ministerio de Vivenda.

Este Documento Básico consta das seguintes seccións:

HE.0: Limitación del consumo energético.

HE.1: Limitación de demanda enerxética (calefacción e refrixeración).

HE.2: Rendemento das instalacións térmicas.

HE.3: Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

HE.4: Contribución solar mínima de auga quente sanitaria.

CHEQ4, aplicación gratuita  para validar el cumplimiento del CTE de las instalaciones solares térmicas

HE.5: Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica.



Vista lateral desde embaixo dun edificio de catro alturas sobre un ceo azul

La misma Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE), habilita en su disposición final tercera a la Ministra de Fomento para que apruebe, mediante orden ministerial, las modificaciones de los Documentos Básicos del CTE que sean necesarias.

Con objeto de dar cumplimiento a Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, y de proceder a la revisión periódica establecida en intervalos no superiores a cinco años para la exigencia de eficiencia energética, se ha hecho necesario realizar una serie de modificaciones en el documento, en este sentido se ha publicado la  Orden FOM/1635/2013 , de 10 de septiembre,  por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía». Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento ha elaborado una nota informativa con objeto de clarificar e informar sobre las cuestiones que puedan surgir en relación con los métodos informáticos para la verificación de las exigencias de limitación de demanda y consumo energético establecidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE, una vez la orden FOM/1635/2013 es de obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014.

Toda a información sobre o Código Técnico da Edificación do Documento Básico de Aforro de Enerxía está dispoñible no sitio oficial 

 

 

 





RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital