Buscador de contidos de Nombre de la empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Código Técnico da Edificación

Código Técnico da Edificación

O Código Técnico da Edificación (CTE), aprobado polo Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, é o marco normativo que establece as esixencias que deben cumprir os edificios con relación ós requisitos básicos de seguridade e habitabilidade, establecidos á súa vez na Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación (LOE). Para fomentar a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico, o CTE adopta o enfoque internacional máis moderno en materia de normativa de edificación: os códigos baseados en prestacións ou obxectivos. 

Por Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, créase tamén o Consello para a Sustentabilidade, Innovación e Calidade da Edificación. Deste Consello depende a Comisión do Código Técnico da Edificación para todo o relacionado coa asistencia e asesoramento para a súa aplicación, desenvolvemento e actualización.


O Código Técnico contén un documento de aforro de enerxía libre, onde os requisitos básicos establecidos en eficiencia enerxética e enerxías renovables que debe ser cumprida en novos edificios e intervencións en edificios existentes. Nos seus escritos e coordinar a IDEA traballou asesorar o Ministerio de Vivenda.

Este Documento Básico consta das seguintes seccións:

HE.0: Limitación del consumo energético.

HE.1: Limitación de demanda enerxética (calefacción e refrixeración).

HE.2: Rendemento das instalacións térmicas.

HE.3: Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

HE.4: Contribución solar mínima de auga quente sanitaria.

CHEQ4, aplicación gratuita  para validar el cumplimiento del CTE de las instalaciones solares térmicas

HE.5: Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica.Vista lateral desde embaixo dun edificio de catro alturas sobre un ceo azul

La misma Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE), habilita en su disposición final tercera a la Ministra de Fomento para que apruebe, mediante orden ministerial, las modificaciones de los Documentos Básicos del CTE que sean necesarias.

Con objeto de dar cumplimiento a Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, y de proceder a la revisión periódica establecida en intervalos no superiores a cinco años para la exigencia de eficiencia energética, se ha hecho necesario realizar una serie de modificaciones en el documento, en este sentido se ha publicado la  Orden FOM/1635/2013 , de 10 de septiembre,  por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía». Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento ha elaborado una nota informativa con objeto de clarificar e informar sobre las cuestiones que puedan surgir en relación con los métodos informáticos para la verificación de las exigencias de limitación de demanda y consumo energético establecidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE, una vez la orden FOM/1635/2013 es de obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014.

Toda a información sobre o Código Técnico da Edificación do Documento Básico de Aforro de Enerxía está dispoñible no sitio oficial 

 

 

 

RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital