Inicio · Tecnologias · Eficiencia Energetica · Edificación · Cualificación Enerxética de Edificios

Cualificación Enerxética de Edificios

A Certificación Enerxética dos Edificios é unha esixencia derivada da Directiva 2002/91/CE, no referente á certificación enerxética, esta Directiva e a Directiva 2010/31/UE, de 19 de maio, relativa á eficiencia enerxética dos edificios, trasponse parcialmente ao ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, polo que se aproba o Procedemento básico para a certificación de eficiencia enerxética de edificios, tanto de nova construción, como existentes.

Este Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, publicado no Boletín Oficial do Estado n.º 89 do 13 de abril de 2013, entrou en vigor no día seguinte da súa publicación.

Segundo a Disposición Transitoria primeira deste Real Decreto, a presentación ou posta a disposición dos compradores ou arrendatarios do certificado de eficiencia enerxética da totalidade ou parte dun edificio, segundo corresponda, será esixible para os contratos de compra-venda ou arrendamento celebrados a partir de dita data (1 de xuño de 2013).

Neste certificado, e mediante unha etiqueta de eficiencia enerxética, asígnase a cada edificio unha Clase Enerxética de eficiencia, que variará desde a clase A –para os enerxeticamente máis eficientes– á clase G –para os menos eficientes–.

Doutra banda, e como o seu propio nome indica, o citado RD 235/2013 establece o procedemento básico para a certificación de eficiencia enerxética de edificios. Este procedemento será desenvolvido polo órgano competente nesta materia da Comunidade Autónoma correspondente, encargado tamén do rexistro das certificacións no seu ámbito territorial, o control externo e a inspección. 

Pode consultar a información relativa á súa Comunidade Autónoma a través do organismo de contacto designado pola mesma. Máis información en MINETAD. 

 

ACTUALIZACIÓN DOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA

Tal como se indica na páxina oficial de certificación enerxética de edificios:

Está a ser efectuada unha actualización das ferramentas de certificación enerxética, que en ningún caso afectará ao manexo das mesmas, e si ao mecanismo interno do cálculo da cualificación enerxética.

Neste sentido publicouse unha nota informativa na páxina oficial que aclara os cambios que se produciron e as consideracións necesarias para este período transitorio, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo.

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE AS EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS:  

O IDAE INFORMA que non realiza ningunha homologación, acreditación ou recoñecemento sobre ningunha empresa, entidade, persoa física ou xurídica con respecto á certificación de eficiencia enerxética.

 

A utilización do nome do IDAE, do seu logo ou de calquera dos seus símbolos que o representan de forma fraudulenta e sen consentimento do IDAE da lugar a un delito de falsidade na calidade dos produtos ou servizos que se ofertan no mercado, e serán perseguidos e denunciados ante a autoridade competente. 

 

Ligazóns externas de interese

Rexistro xeral de documentos recoñecidos para a certificación de eficiencia enerxética.

Información da Comisión Europea referente á Directiva de Eficiencia Enerxética en Edificios.

Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Country reports 2012  (125Mb)

Documentos externos de interese

Directiva 2002/91/CE - Mostrar PDF

Directiva 2010/31/UE - Mostrar PDF

Real Decreto 235/2013 - Mostrar PDF 

Corrección de erros do Real Decreto 235/2013 - Mostrar PDF

Información sobre o estado da transposición da Directiva 2002/91/CE nos distintos Estados membros (2010) - Mostrar PDF