Proxecto piloto de mobilidade eléctrica (MOVELE)

Proxecto de excelencia. Asistencia técnica e xestión de programas públicos

Descrición do proxecto

O proxecto piloto MOVELE é unha iniciativa propia do IDAE destinada a demostrar a viabilidade técnica, económica e enerxética dos vehículos eléctricos en España.

Expúxose como unha experiencia integral que cubrise aspectos de mercado (oferta e demanda destes vehículos), desenvolvemento de infraestruturas de recarga (privadas e públicas), soporte enerxético (novas tarifas e nova figura no sector –xestor de cargas–, coordinación nacional e internacional e aspectos de comunicación (a través dunha web que se mantivo activa durante a duración do Proxecto).

O proxecto dispuña dunha dotación de 10 M€ do Plan de Acción 2008-2012 da E4 e tiña como obxectivo apoiar a introdución de 2000 vehículos eléctricos, instalar 550 puntos de recarga de uso público e favorecer o desenvolvemento normativo/regulamentario en favor destas tecnoloxías.
 
Resultados

Os resultados do proxecto piloto MOVELE serviron de base para a aprobación en 2010 da Estratexia Española de Impulso ao Vehículo Eléctrico 2010-2014, cuxo Plan de Acción 2010-2012 coñécese como Plan MOVELE.

Pódese dicir que tras este proxecto piloto do IDAE, e no marco da Estratexia, creouse en España un novo sector da mobilidade eléctrica con importantes expectativas de negocio na subministración de enerxía a estes vehículos, desenvolvemento tecnolóxico de compoñentes do automóbil, a introdución de frotas de VE competitivas en certos servizos urbanos, etc., ademais de situar a España entre os países líderes no impulso desta tecnoloxía.

Vehículo eléctrico
Vehículo eléctrico