Programas de axudas térmicas BIOMCASA II e GIT (Biomasa)

Proxectos de excelencia. Investimento

Descrición do proxecto

Os programas Biomcasa II, GIT e o xa derrogado Biomcasa financian proxectos de biomasa para usos térmicos en edificios ou industrias a través de Empresas de Servizos Enerxéticos. Fundaméntanse na realización do deseño, execución, operación, mantemento, subministración do combustible e facturación dos servizos por parte das devanditas empresas conforme á enerxía fornecida.

Para poder participar nos programas, as empresas interesadas foron habilitadas previamente, tendo para iso que acreditar o cumprimento de certos requisitos no relativo a capacidades técnicas e económicas. Unha vez habilitadas, estas empresas puideron contar con financiamento do IDAE para os seus proxectos de investimento, conforme ao establecido nas correspondentes bases, ademais de participar nas diversas accións de divulgación que se levaron a cabo. 

Datos técnicos

Empresas: 16 empresas habilitadas

Instalacións: 112 instalacións aprobadas

Potencia instalada: 68,95 MW térmicos

Datos económicos e enerxéticos

Investimento asociado: 24,34 M€.

Consumo enerxía final: 120.581 MWh/ano.

Toneladas de petróleo evitadas: 10.368 tep/ano.

CO2 evitado: 31.798 t/ano.

Aforro económico para os usuarios: 1.610.865 €/ano.

Replicabilidade

As instalacións de biomasa térmica para a produción de calefacción, refrixeración e ACS son de aplicación á maioría de edificios existentes de igual modo que se se realizasen con gas, gasóleo ou electricidade. Así mesmo, poden empregarse no sector industrial, por exemplo en caldeiras, secadoiros e fornos

Biomcasa
Pellets
Programas de ayudas térmicas BIOMASA