Inicio · Conozcanos · Quen somos

Quen somos

A E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P., é un organismo adscrito ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, a través da Secretaría de Estado de Enerxía, de quen depende organicamente.

Contribuír á consecución dos obxectivos que ten adquiridos o noso país en materia de mellora da eficiencia enerxética, enerxías renovables e outras tecnoloxías baixas en carbono constitúe o marco estratéxico da súa actividade.

Neste sentido, o IDAE leva a cabo acciones de difusión e formación, asesoramento técnico, desenvolvemento de programas específicos e financiamento de proxectos de innovación tecnolóxica e carácter replicable. Así mesmo, o Instituto lidera unha intensa actividade internacional no marco de distintos programas europeos e cooperación con terceiros países.

Por outra banda, o Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, amplía as funcións do IDAE para dar apoio ás tecnoloxías orientadas á descarbonización da xeración eléctrica; prestar asistencia ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital en procedementos administrativos, xudiciais ou arbitrais nos que sexa parte a Administración Xeral do Estado; e desenvolver como medio propio instrumental e servizo técnico, nos termos que prevexa o seu Estatuto, e en todo o relacionado cos seus fins e funcións, os traballos que se lle encomenden por parte da Administración Xeral do Estado así como polos seus organismos e entidades dependentes, que teñan a consideración de poder adxudicador

 

Outra información de interese: 

Memoria IDAE 2015

Cantas Anuais xunto ao Informe de Auditoría:

Cuantas Anuales 2016 junto al Informe de Auditoría 

Cuantas Anuales 2015 junto al Informe de Auditoría 

Cuentas Anuales 2014 junto al Informe de Auditoría

Cuentas Anuales 2013 junto al Informe de Auditoría

Cuentas Anuales 2012 junto al Informe de Auditoría