Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Pla d'energies renovables 2011-2020

Pla d'energies renovables 2011-2020

El PER té com a objectiu aconseguir, tal com indica la Directiva comunitària, que l'any 2020 almenys el 20 % del consum final brut d'energia a Espanya procedeixi de l'aprofitament de les fonts renovables

El Pla d'energies renovables (PER) 2011-2020 va ser aprovat per Acord del Consell de Ministres, d'11 de novembre de 2011, establint objectius d'acord amb la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i atenent els mandats del Reial decret 661/2007, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial i de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia sostenible.