Repartidors de cost de calefacció

Són sistemes que tenen com a funció el repartiment individual dels consums en instal·lacions col·lectives de calefacció. Són uns petits aparells que es col·loquen en cada radiador i recullen certs paràmetres que cada poc temps transformen en consums reals, en termes d'energia o econòmics.

Cal destacar que segons el Reial decret 1027/2007, pel qual s'aprova el reglament RITE i la Directiva 93/76, entre altres disposicions, els repartidors de cost de calefacció, comptadors individuals i altres aparells amb una comesa similar, en instal·lacions comunitàries de calefacció ACS, són considerades mesures d'estalvi i eficiència energètica als efectes de l'article 17.3 de la Llei de Propietat horitzontal. La seva instal·lació voluntària per part de la comunitat de veïns requereix el vot favorable de tres cinquenes parts dels propietaris.

A més, poden complementar-se amb vàlvules termoestàtiques, que permeten una millor regulació del radiador i una reducció del consum energètic.