Qualificació Energètica d'Edificis

La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE, en tot allò que fa referència a la certificació energètica, aquesta Directiva i la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, es transposa parcialment a l'ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis, tant de nova construcció com els ja existents.

Aquest Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, publicat en el BOE n. 89 del 13 d'abril de 2013, va entrar en vigor a l'endemà de la seva publicació.

Segons la Disposició Transitòria primera d'aquest Reial decret, la presentació o posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica de la totalitat o part d'un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compra-venda o arrendament celebrats a partir d'aquesta data (1 de juny de 2013).

En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d'eficiència energètica, s'assigna a cada edifici una Classe energètica d'eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, fins a la classe G, per als menys eficients.

D'altra banda, i com el seu mateix nom indica, l'esmentat RD 235/2013 estableix el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis. Aquest procediment el desenvoluparà l'òrgan competent en aquesta matèria de la Comunitat Autònoma corresponent, encarregat també del registre de les certificacions en el seu àmbit territorial, el control extern i la inspecció. 

Podeu consultar tota la informació corresponent a la vostra Comunitat Autònoma a través de l'organisme de contacte designat per aquesta. Més informació a MINETAD. 

 

ACTUALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

Tal com s'indica a la pàgina oficial de certificació energètica d'edificis:

S'està portant a terme una actualització de les eines de certificació energètica, que en cap cas n'afectarà al maneig, i sí als mecanismes interns de càlcul de la qualificació energètica.

En aquest sentit, s'ha publicat una nota informativa a la pàgina oficial que aclareix els canvis que s'hi han produït i les consideracions necessàries per a aquest període transitori, tant a nivell tècnic com a nivell administratiu.

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES EMPRESES DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS:  

L'IDAE INFORMA que no realitza cap homologació, acreditació o reconeixement sobre cap empresa, entitat, persona física o jurídica pel que fa a la certificació d'eficiència energètica.

 

La utilització del nom de l'IDAE, del seu logotip o de qualsevol dels seus símbols que el representen, de forma fraudulenta i sense consentiment de l'IDAE, incorre en un delicte de falsedat en la qualitat dels productes o serveis que s'ofereixen al mercat, i serà perseguit i denunciat davant de l'autoritat competent. 

 

Enllaços externs d'interès

Registre general de documents reconeguts per a la certificació d'eficiència energètica

Informació de la Comissió Europea referent a la Directiva d'eficiència energètica en edificis

Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Country reports 2012 (125 Mb)

Documents externs d'interès

Directiva 2002/91/CE - Mostrar PDF

Directiva 2010/31/UE - Mostrar PDF

Reial decret 235/2013 - Mostrar PDF 

Correcció d'errors del Reial decret 235/2013 - Mostrar PDF

Informació sobre l'estat de la transposició de la Directiva 2002/91/CE als distints Estats membres (2010) - Mostrar PDF